PostHeaderIcon กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงและอพยพหนีไป” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องสมุดองครักษ์

ตามที่โครงการห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้ขออนุมัติจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงและอพยพหนีไป” ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม
2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดองครักษ์

PostHeaderIcon ผลงานการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ หัวข้อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
– ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท
ชื่อผลงาน “อยากให้โลกนี้ไม่มีพลาสติก (Just Say NO PLASTIC)”
นางสาวเนตรนภา ขัตติยะวงศ์
นางสาวศุกัญยาภัทร์ ทิวารัตน์ปภณ
นางสาวจันทร์นุภา จักรหนึ่ง
นางสาวฉัตรสุรางค์ ไวยกัญหา
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสารสนเทศศึกษา

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท
ชื่อผลงาน “ในใจ”
นายนพพร มาลารักษ์ เอกประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

PostHeaderIcon สาระน่ารู้…ด้านพลังงาน


–  ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน

– สาระวิธีประหยัดไฟ

– การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน

PostHeaderIcon สื่อการเรียนการสอน

1. 1A 3R ช่วยอนุรักษ์พลังงานได้อย่างไร
2. การใช้พลังงานในประเทศไทย
3. ปัญหาและผลกระทบจากการใช้พลังงาน
4. พลังงานในโลกเรามาจากไหนบ้าง
5. พลังงานหมุนเวียน

PostHeaderIcon การใช้ไฟฟ้าใด กินไฟมากที่สุด

en3. 160756 en2

PostHeaderIcon “ขอบคุณ”

PostHeaderIcon ถ้าไม่มีพลังงาน !!!

PostHeaderIcon ภาพยนตร์โฆษณา ” แหล่หารสอง รณรงค์ประหยัดพลังงาน “

PostHeaderIcon ภาพยนตร์โฆษณา ” แผ่นดินของเรา “

PostHeaderIcon ซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานสามารถลดหย่อนภาษีได้

ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้จากการซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

  • สำหรับผู้บริโภคที่ขอลดหย่อนภาษี (บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(5) – (8) เช่น แพทย์ ทนายความ สถาปนิก ธุรกิจร้านค้า การเกษตร เป็นต้น และนิติบุคคลประเภท บจก. บมจ. และ หจก.)

1. ซื้อ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ที่ พพ. ให้การรับรอง ตั้งแต่ 19 พ.ค.52 ถึง 31 ธ.ค.53 โดยขอใบกำกับภาษีที่ระบุ ชื่อ ยี่ห้อ รุ่น ของอุปกรณ์ ให้ชัดเจน  (รายชื่อตาม ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่เกี่ยวข้อง)

2. จัดเตรียมประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่มีรายการอุปกรณ์ที่ซื้อ และ กรอกข้อมูลลงในรายงานแสดงรายละเอียดการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรฯ  (เอกสารแนบท้าย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 180)

3. ขอรับสิทธิ์ โดยการยื่นแบบ ภงด. ต่อ สำนักงานสรรพากร ตามปกติ (ในแบบ ภงด. จะมีช่องสำหรับบันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน)

4. หากสรรพากรขอตรวจสอบหลักฐานการขอรับสิทธิ์ โปรดจัดเตรียมเอกสารตามข้อ 1 และ 2

  • สำหรับผู้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายที่ต้องการขอรับรองอุปกรณ์

1. ตรวจสอบ ว่าอุปกรณ์ที่ต้องการขอรับรอง อยู่ในรายการและผ่านเกณฑ์คุณลักษณะฯ ที่ พพ. ประกาศกำหนด หรือไม่ (ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะฯ ได้ที่ ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่เกี่ยวข้อง)

2. ส่งใบสมัคร เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมผลทดสอบตามเงื่อนไขที่ พพ.ประกาศกำหนด หากอุปกรณ์ที่ขอรับรองอยู่ในรายการและผ่านเกณฑ์คุณลักษณะฯ ตามข้อ 1 มาที่ ศูนย์อำนวยการโครงการฯ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.energy-tax.com

3. ประกาศรายชื่อ พพ. จะประกาศรับรองรายชื่อ ยี่ห้อ รุ่น ของอุปกรณ์ที่ขอรับการรับรอง ในประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ที่มา http://www.energy-tax.com/ 

AUGMENTIN is an oral antibacterial combination consisting of the semisynthetic antibiotic amoxicillin and the β-lactamase inhibitor, clavulanate potassium (the augmentin price Amoxicillin/clavulanate (Augmentin) is a broad-spectrum antibacterial that has been available for clinical use in a wide range of indications for over 20 years and
Fast U.S. Express Motrin Delivery! Buy Motrin Uk No Prescription. Lowest Motrin Prices On The Internet! motrin generic Buy motrin without prescription, Well it was an outstanding 51 minutes of football for Arkansas State. Buy motrin low price, In that 51 minutes
Appetite Suppressant helps you feel full faster and fend off cravings, which in turn helps you control your portion sizes. A blend of noni, herbs, and other natural natural appetite suppressant We thought we’d take a calorie-burning walk down memory lane to review a few appetite suppressants of both the prescription and herbal