นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง

 

สำนักหอสมุดกลางมีหน้าที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจัดให้บริการครอบคลุมสำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตรห้องสมุดองครักษ์ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ห้องสมุดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และห้องสมุดโพธิวิชชาลัย (สระแก้ว)

ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ทรัพยากรฉบับพิมพ์ ประกอบด้วยหนังสือ และวารสาร/หนังสือพิมพ์ และ 2) ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหาแบบแยกรายชื่อ และโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง ซึ่งปัจจุบันสำนักหอสมุดกลางจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ด้วยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง และการช่วยลดพื้นที่สำหรับการจัดเก็บ


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอน โดยการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
  2. เพื่อรวบรวมวัสดุที่ส่งเสริมการศึกษาทั่วไปในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อคงความเข้มแข็งของกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศแต่ละสาขาวิชา
  4. เพื่อสนับสนุนการวิจัยของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

1. ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ประกอบด้วย

1.1 หนังสือ เน้นเนื้อหาหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน และเนื้อหาทั่วไปในแต่ละสาขาวิชาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีการกำหนดจำนวนเล่มในการจัดหาหนังสือแต่ละรายชื่อ ดังนี้


ประเภทหนังสือ
จำนวนเล่ม*/ชื่อเรื่อง
หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ
ตำราหลัก/หนังสือวิชาการ 3-10 เล่ม 1-2 เล่ม
หนังสือทั่วไป 1-2 เล่ม 1 เล่ม
หนังสือนวนิยาย/เรื่องสั้น 1 เล่ม 1 เล่ม
หนังสือสำหรับเด็ก 1 เล่ม 1 เล่ม
หนังสือได้รับรางวัล 1-3 เล่ม 1 เล่ม

* จำนวนเล่มอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามแต่กรณี

ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการจัดหาหนังสือให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ ในเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี สำนักหอสมุดกลางจะแจ้งไปยังคณะ/สำนัก/สถาบัน และคณาจารย์ เพื่อขอความร่วมมือเสนอตำราหลักหรือตำราประกอบการเรียนการสอนที่ใช้ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาปัจจุบันและภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไป เพื่อที่สำนักหอสมุดกลางจะสามารถเตรียมจัดหาได้ล่วงหน้า หากมีการเสนอซื้อหนังสือจำนวนมากและไม่สอดคล้องกับงบประมาณ สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณาจัดหาหนังสือที่ใช้เป็นตำราหลักเป็นอันดับแรก สำหรับหนังสือภาษาอังกฤษนั้น สำนักหอสมุดกลางจะขอให้ผู้ใช้บริการพิจารณาเลือกใช้หนังสือที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการอยู่แล้วเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นในรูปฉบับพิมพ์หรือจากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

1.2 วารสารและหนังสือพิมพ์ เน้นการบอกรับวารสารวิชาการที่ใช้ในการเรียนการสอนในสาขาวิชา รวมทั้งความรู้ทั่วไป โดยกำหนดจำนวนฉบับในการจัดหาในแต่ละรายชื่อ ดังนี้

วารสาร/หนังสือพิมพ์ จำนวนฉบับ
วารสารภาษาไทย 1
วารสารภาษาต่างประเทศ 1
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 1
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 1

กรณีที่ทางคณะ/สำนัก/สถาบัน ต้องการเสนอให้สำนักหอสมุดกลางบอกรับวารสารวิชาการใดใด จะต้องทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมตั้งงบประมาณสำหรับการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป และดำเนินการให้สอดคล้องกับรอบการบอกรับวารสาร

2. ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

2.1 ฐานข้อมูลออนไลน์ เน้นการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการครอบคลุมสหสาขาวิชาเป็นหลัก เนื่องจากสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางทั่วไป โดยใช้งบประมาณประจำปีในการจัดซื้อ/บอกรับ และใช้วิธีจัดซื้อ/บอกรับจากสำนักพิมพ์/ตัวแทนแห่งเดียว หรือในลักษณะภาคีความร่วมมือ

กรณีเป็นฐานข้อมูลออนไลน์เฉพาะสาขาที่ทางคณะ/สำนัก/สถาบัน ต้องการเสนอให้สำนักหอสมุดกลางบอกรับหรือจัดซื้อนั้น ให้ทางคณะ/สำนัก/สถาบัน ทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางภายในเดือนพฤษภาคมเพื่อเตรียมการตั้งงบประมาณสำหรับการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป

2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบการบอกรับเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ และรูปแบบแยกซื้อเป็นรายชื่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยพิจารณาตามการนำเสนอของอาจารย์

2.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบการบอกรับเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ และรูปแบบการบอกรับแยกเป็นรายชื่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยพิจารณาตามการนำเสนอของอาจารย์ในนามของคณะ ทั้งนี้ให้ทางคณะ/สำนัก/สถาบัน ทำบันทึกถึงผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อเตรียมการตั้งงบประมาณสำหรับการจัดหาในปีงบประมาณถัดไป

2.4 โปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมและการอ้างอิง เช่น โปรแกรมเอ็นด์โน้ต เป็นต้น


งบประมาณ

     สำนักหอสมุดกลางได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในการดำเนินงานห้องสมุดในภาพรวม และจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้แบ่งสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยประมาณ ดังนี้

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณ
ทรัพยากรฉบับพิมพ์ ร้อยละ 20
ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 80

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภท

การจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและหนังสือพิมพ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์