ปริมาณการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์


     สำนักหอสมุดกลางได้รวบรวมและสรุปปริมาณการใช้ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่บอกรับ/จัดซื้อโดยสำนักหอสมุดกลางและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้


ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่บอกรับโดย สำนักหอสมุดกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)


ปริมาณการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบบอกรับแยกชื่อ โดยสำนักหอสมุดกลาง


ปริมาณการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบซื้อขาดแยกชื่อ โดยสำนักหอสมุดกลาง


รายการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการ


รายการฐานข้อมูลทดลองใช้ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการ

 

 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์