รายการหนังสืออาเซียน( Asean Book )

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

อาเซียน

 

detail

 

“สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ “อาเซียน” (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

สัญลักษณ์อาเซียน

"อาเซียน" ใช้สัญลักษณ์เป็นรูปมัดรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นวงกลมสีแดง ล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น หมายถึง ความใฝ่ฝันของบรรดาสมาชิกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ ให้มีอาเซียนที่ผูกพันกันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว

สีที่ใช้ในตราสัญลักษณ์อาเซียน

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

บรรณานุกรม

ประยูร วงศ์จันทรา. (2561). ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


ชื่อหนังสือ: ขุดทองอสังหาฯ AEC
ชื่อผู้แต่ง: สุรเชรษฐ กองชีพ
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: รัฐประศาสนศาสตร์เชื่อมโยงAEC ก้าวสู่ความมั่งคั่ง2020
ชื่อผู้แต่ง: บุญทัน ดอกไธสง
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: หรรษาอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง: ธีรภาพ โลหิตกุล
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: ราชทัณฑ์อาเซียน The pocket book of corrections in ASEAN
ชื่อผู้แต่ง: ชาญ วชิรเดช,สุวิมล แซ่อึ้ง, พิมพ์พร เนตรพุกกณะ
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: มนตราอาเซียน
ชื่อผู้แต่ง: ธีรภาพ โลหิตกุล
ปีพิมพ์: 2556


 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์