รายการหนังสืออาเซียน( Asean Book )

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

บรูไนดารุสซาลาม์


 

detail

 

ระบอบการปกครอง

บรูไนดารุสซาลามมีการปกครอง ด้วยระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์

พื้นที่และอาณาเขต

ประเทศบรูไน มีพื้นที่ทั้งหมด 5,770 ตารางกิโลเมตร

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

ภาษาราชการ

ภาษาราชการคือ ภาษามลายู

วัฒนธรรมประเพณี

วัฒนธรรมได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาอิสลามมากที่สุด เช่น ผู้หญิงบรูไนจะต้องมีการแต่งกายที่มิดชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้โดย การนุ่งกระโปรงยาวคลุมเท้า เสื้อแขนยาวปิดข้อมือ สวมผ้าโพกศีรษะเพื่อปิดเส้นผม มารยาทที่สำคัญคือ การใช้นิ้วชี้ชี้ใส่คนอื่นหรือชี้ใส่สิ่งของ ชาวบรูไนถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพ

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกซิมปอร์ (Simpor) รูปดอกซิมเปอร์ถูกนํามาใช้ในธนบัตรของประเทศ และมีการใช้อย่างแพร่หลายในการ

บรรณานุกรม

ประยูร วงศ์จันทรา. (2561). ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


ชื่อหนังสือ: เสริมสร้างความรู้รอบตัว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ชุด หนูรอบรู้อาเซียน บรูไน
ชื่อผู้แต่ง: ชลดา ศิลปวิโรจน์
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: ASEAN Do’s and Don’t เนการา บรูไน ดารุสซาลาม
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: ระบบบริหารราชการของเนการา บรูไน ดารุสซาลาม
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: เปิดหน้าต่างอาเซียน บรูไน
ชื่อผู้แต่ง: จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
ปีพิมพ์: 2557


 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์