รายการหนังสืออาเซียน( Asean Book )

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

ราชอาณาจักรกัมพูชา


 

detail

 

ระบอบการปกครอง

ราชอาณาจักรกัมพูชา มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พื้นที่และอาณาเขต

ประเทศกัมพูชามีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ภาษาราชการ

ภาษาราชการคือ ภาษาเขมร

วัฒนธรรมประเพณี

ประเทศ กัมพูชาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมและประเพณีจึงเกี่ยวข้อง กับประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนในประเทศ มีการทำบุญประเพณีต่าง ๆ เหมือนกับเมืองไทย เช่น วันสงกรานต์ ประเพณีวันลอยกระทง และอีกมากมาย

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกลําดวน ดอกไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็นไม้มงคลเพราะชื่อมีความหมายถึงความสดชื่น

บรรณานุกรม

ประยูร วงศ์จันทรา. (2561). ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


ชื่อหนังสือ: เสริมสร้างความรู้รอบตัว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ชุด หนูรอบรู้อาเซียน กัมพูชา
ชื่อผู้แต่ง: พัชรี มีสุคนธ์
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: เปิดหน้าต่างอาเซียน กัมพูชา (Cambodia)
ชื่อผู้แต่ง: อภิญญา เลื่อนฉวี
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: ระบบบริหารราชการของราชอาณาจักรกัมพูชา
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: ASEAN Do’s and Don’t ราชอาณาจักรกัมพูชา
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์