รายการหนังสืออาเซียน( Asean Book )

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


 

detail

 

ระบอบการปกครอง

การเมืองการปกครองอินโดนีเซียมีระบบการปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี

พื้นที่และอาณาเขต

ประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่ประมาณ 1,904,443 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 1,826440 ตารางกิโลเมตร และพื้นน้ำ 93,000 ตารางกิโลเมตร

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

ภาษาราชการ

ภาษาราชการคือ ภาษาอินโดนีเซีย หรือบาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)

วัฒนธรรมประเพณี

อินโดนีเซียมีชนพื้นเมืองหลายชาติพันธุ์กระจายกันอยู่ตามเกาะ ทําให้ วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องที่แตกต่างกันไป ได้แก่ วายัง กูลิต (Wayang Kiit) เป็นการแสดงเชิดหุ่นเงา ระบำบารอง (Barong Dance) ละครพื้นเมืองดั้งเดิมของเกาะบาหลี เป็นต้น

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกเอื้องจันทรา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กล้วยไม้ราตรี (Moon orchid) เป็นกล้วยไม้ที่พบเฉพาะบนเกาะชวาเท่านั้น

บรรณานุกรม

ประยูร วงศ์จันทรา. (2561). ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


ชื่อหนังสือ: เสริมสร้างความรู้รอบตัว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ชุด หนูรอบรู้อาเซียน อินโดนีเซีย
ชื่อผู้แต่ง: ชลดา ศิลปวิโรจน์
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: เปิดหน้าต่างอาเซียน อินโดนีเซีย
ชื่อผู้แต่ง: ธรรมสิรี ธรรมสโรช
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: สนุกกับภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย
ชื่อผู้แต่ง: ปทิต รุ่งกิจวาณิช
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย เอกภาพแห่งความแตกต่าง
ชื่อผู้แต่ง: อาณัติ อนันตภาค
ปีพิมพ์: 2557


 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์