รายการหนังสืออาเซียน( Asean Book )

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


 

detail

 

ระบอบการปกครอง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการปกครอง ด้วยระบอบสังคมนิยม

พื้นที่และอาณาเขต

ประเทศลาว มีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ภาษาราชการ

ภาษาราชการคือ ภาษาลาว

วัฒนธรรมประเพณี

ประเทศลาวเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายของชนเผ่าต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละชนเผ่าก็มีความเชื่อ และประเพณีที่แตกต่างกัน การตักบาตรข้าวเหนียว ถือเป็นจุดเด่นของ เมืองหลวงพระบาง

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกจําปาลาว (Dok Champa) คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ดอกลีลาวดี เปรียบเสมือนความเจริญรุ่งเรือง ใบสีเขียวอ่อนเปรียบเสมือน ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และธรรมชาติ

บรรณานุกรม

ประยูร วงศ์จันทรา. (2561). ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


ชื่อหนังสือ: ประวัติศาสตร์ลาว ดินแดนแห่งหุบเขาและความเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้แต่ง: อาณัติ อนันตภาค
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: เสริมสร้างความรู้รอบตัว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ชุด หนูรอบรู้อาเซียน กัมพูชา
ชื่อผู้แต่ง: พัชรี มีสุคนธ์
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: ลงทุนในลาวยุค...AEC
ชื่อผู้แต่ง: เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: "นายรอบรู้" ASEAN GUIDE : หอมกลิ่นดอกจำปา เสน่หาลาวใต้
ชื่อผู้แต่ง: รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: เว้าลาวคักๆ มักหลาย สะบายดี
ชื่อผู้แต่ง: ไผท ภูธา
ปีพิมพ์: 2557


 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์