รายการหนังสืออาเซียน( Asean Book )

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

สหพันธรัฐมาเลเซีย


 

detail

 

ระบอบการปกครอง

สหพันธรัฐมาเลเซียมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

พื้นที่และอาณาเขต

ประเทศมาเลเซียมีพื้นที่ 329,750 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 328,550 ตารางกิโลเมตร และพื้นน้ำ 1,200 ตารางกิโลเมตร

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

ภาษาราชการ

ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู

วัฒนธรรมประเพณี

มาเลเซียมีหลายชนชาติอยู่รวมกัน ทําให้ดินแดนแห่งนี้มีเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายผสมผสานกันของชนแต่ละกลุ่มในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ การรําซาบิน (Zabin) เทศกาลทาเดา คาอามาตัน (Tadan Kaamatan) เป็นต้น

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกชบา

บรรณานุกรม

ประยูร วงศ์จันทรา. (2561). ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


ชื่อหนังสือ: เสริมสร้างความรู้รอบตัว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ชุด หนูรอบรู้อาเซียน มาเลเซีย
ชื่อผู้แต่ง: ชลดา ศิลปวิโรจน์
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: ASEAN Do’s and Don’t สหพันธรัฐมาเลเซีย
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: เรียนภาษามลายูประตูสู่อาเซียน
ชื่อผู้แต่ง: ฟาเดลล์ หะยีฮาระสะ
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: เปิดหน้าต่างอาเซียน มาเลเซีย
ชื่อผู้แต่ง: จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: สนุกกับภาษามลายู มาเลเซีย
ชื่อผู้แต่ง: ปทิต รุ่งกิจวาณิช
ปีพิมพ์: 2557


 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์