รายการหนังสืออาเซียน( Asean Book )

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


 

detail

 

ระบอบการปกครอง

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีการปกครอง ด้วยระบอบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล

พื้นที่และอาณาเขต

ประเทศเมียนมาร์ มีพื้นที่ทั้งหมด 677,000 ตารางกิโลเมตร

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ภาษาราชการ

ภาษาราชการคือ ภาษาเมียนมาร์

วัฒนธรรมประเพณี

ชาวเมียนมาร์ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในชนชาติที่ยึดมั่นในคําสอนของศาสนาพุทธ จึงมีการสร้างเจดีย์ พระธาตุ และศาสนสถานทั่วทั้งประเทศ เช่น เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ เป็นต้น และประเพณีที่สําคัญจึงมักเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ เช่น ประเพณีปอยส่างลอง หรือที่เรียกว่า “งานบวชลูกแก้ว”

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกประดู่ (Paduak) ชาวเมียนมาร์ เชื่อว่าดอกประดู่ คือสัญลักษณ์ของความแข็งแรง ความทนทาน และเป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในพิธีทางศาสนาของชาวเมียนมาร์

บรรณานุกรม

ประยูร วงศ์จันทรา. (2561). ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


ชื่อหนังสือ: พม่า ในหน้าประวัติศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง: เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: เสริมสร้างความรู้รอบตัว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ชุด หนูรอบรู้อาเซียน พม่า
ชื่อผู้แต่ง: ชลดา ศิลปวิโรจน์
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: สนทนาอาเซียนลัดทันใจ ภาษาพม่า
ชื่อผู้แต่ง: กันทรากร ต่วนชะเอม
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: เปิดหน้าต่างอาเซียน เมียนมาร์
ชื่อผู้แต่ง: จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
ปีพิมพ์: 2557


 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์