รายการหนังสืออาเซียน( Asean Book )

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์


 

detail

 

ระบอบการปกครอง

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีการปกครอง ด้วยระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุข

พื้นที่และอาณาเขต

ประเทศฟิลิปปินส์มีพื้นที่ประมาณ 298.170 ตารางกิโลเมตร

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์

ภาษาราชการ

ภาษาราชการคือ ภาษาฟิลิปิโน (Filipino) และภาษาอังกฤษ

วัฒนธรรมประเพณี

ดั้งเดิมที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากกลุ่มออสโทรนีเซียน (Austronesian)ยุคที่ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน ฟิลิปปินส์ก็รับเอาวัฒนธรรมชาวคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกอย่างตะวันตก รวมทั้งมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมอิสลามและชนเผ่าของกลุ่มชนต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ เทศกาลอาตี-อาตียน (Ati-Atihan) เทศกาลตรุษจีน วันปฏิวัติประชาชน เทศกาลโมริโอเนส เทศกาลคริสต์มาส และวันชาติฟิลิปปินส์ (Independence Day) เป็นต้น

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine) เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธ์ เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน และความเข้มแข็ง

บรรณานุกรม

ประยูร วงศ์จันทรา. (2561). ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


ชื่อหนังสือ: เสริมสร้างความรู้รอบตัว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ชุด หนูรอบรู้อาเซียน ฟิลิปปินส์
ชื่อผู้แต่ง: ชลดา ศิลปวิโรจน์
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: ASEAN Do’s and Don’t สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: สนุกกับภาษาตากาล็อก ฟิลิปปินส์
ชื่อผู้แต่ง: ปทิต รุ่งกิจวาณิช
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: เปิดหน้าต่างอาเซียน ฟิลิปปินส์
ชื่อผู้แต่ง: จิรวุฒิ ลิปิพันธ์
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: The ASEAN way ฟิลิปปินส์
ชื่อผู้แต่ง: จิตติมา คิ้มสุขศรี
ปีพิมพ์: 2557


 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์