รายการหนังสืออาเซียน( Asean Book )

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

สาธารณรัฐสิงคโปร์


 

detail

 

ระบอบการปกครอง

สิงคโปร์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุด

พื้นที่และอาณาเขต

ประเทศสิงคโปร์ มีพื้นที่ประมาณ 718.3 ตารางกิโลเมตร

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ภาษาราชการ

ภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษ (English)

วัฒนธรรมประเพณี

ประเทศสิงคโปร์ ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแห่งวัฒนธรรมตะวันออก ที่สมบูรณ์แบบเป็นวัฒนธรรมผสมระหว่าง จีน มาเลย์ อินเดีย และยังได้รับวัฒนธรรมของประเทศ อังกฤษและอเมริกา ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน (Chinese New Year) เทศกาล Good Friday เทศกาลฮารีรายอ (Hari Raya) เทศกาลดีปาวลี (Deepavali) เป็นต้น

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติ คือ ดอกแวนด้ามิสโจควิม (Vanda Miss Joaquim) มีความเชื่อว่า ดอกแวน ด้ามิสโจควิม เปรียบเหมือนกับดอกไม้ที่ใช้แทนความเจริญก้าวหน้ายั่งยืนและความมั่นคงในชีวิต

บรรณานุกรม

ประยูร วงศ์จันทรา. (2561). ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


ชื่อหนังสือ: เสริมสร้างความรู้รอบตัว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ชุด หนูรอบรู้อาเซียน สิงคโปร์
ชื่อผู้แต่ง: พัชรี มีสุคนธ์
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสิงคโปร์
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: รับมือ AEC ด้วยแนวทางของสิงคโปร์
ชื่อผู้แต่ง: ปัญญาสิริ จรูญโกศล
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: ASEAN Do’s and Don’t สาธารณรัฐสิงคโปร์
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: เปิดหน้าต่างอาเซียน สิงคโปร์ (Singapore)
ชื่อผู้แต่ง: กมลรัตน์ ศีลประเสริฐ
ปีพิมพ์: 2557


 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์