รายการหนังสืออาเซียน( Asean Book )

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

ราชอาณาจักรไทย


 

detail

 

ระบอบการปกครอง

ราชอาณาจักรไทยมีการปกครอง ด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริย์เป็นประมุข

พื้นที่และอาณาเขต

ประเทศไทยพื้นที่ 513,120 ตารางกิโลเมตร

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ภาษาราชการ

ภาษาราชการคือ ภาษาไทย

วัฒนธรรมประเพณี

วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของไทย ได้แก่ ประเพณีการบวชพระ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติ ดอกราชพฤกษ์ (Ratchaphruek) สีเหลืองอร่ามของดอกราชพฤกษ์คือสีแห่งพระพุทธ ศาสนาและความรุ่งโรจน์ รวมทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีปรองดองของคนในชาติอีกด้วย

บรรณานุกรม

ประยูร วงศ์จันทรา. (2561). ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


ชื่อหนังสือ: ยุทธศาสตร์ไทยเพื่อการก้าวสู่ AEC
ชื่อผู้แต่ง: เกษมสันต์ วีระกุล
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) : ผลกระทบต่อกฎหมายไทย
ชื่อผู้แต่ง: ชาติชาย เชษฐสุมน
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: ระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน การคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
ชื่อผู้แต่ง: โสดากิติ์ วงศ์โกมลเชษฐ์
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: เสริมสร้างความรู้รอบตัว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ชุด หนูรอบรู้อาเซียน ไทย
ชื่อผู้แต่ง: ชลดา ศิลปวิโรจน์
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: SMEs ไทยสู่ AEC
ชื่อผู้แต่ง: วริศรา ภานุวัฒน์
ปีพิมพ์: 2557


 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์