รายการหนังสืออาเซียน( Asean Book )

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


 

detail

 

ระบอบการปกครอง

การปกครองประเทศเวียดนามเป็นแบบระบบสังคมนิยมที่ปกครอง พรรคคอมมิวนิสต์ (พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม Communist Party of Vietnam: CPV)

พื้นที่และอาณาเขต

ประเทศเวียดนามมีพื้นที่ประมาณ 331,690 ตารางกิโลเมตร โดยมีผืนดิน 310,070 ตารางกิโลเมตร และผืนน้ำ 21,140 ตารางกิโลเมตร

การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

ภาษาราชการ

ภาษาราชการคือ ภาษาเวียดนาม

วัฒนธรรมประเพณี

วัฒนธรรม ประเพณีและการดำรงชีวิตของชาวเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีนและฝรั่งเศส เช่น เทศกาลเต็ด (Tet) หรือ “เต็ดเหงียนดาน” (Tet Nguyen Dan)

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติคือ ดอกบัว (Lotus) โดย ดอกบัวเป็นที่รู้จักกันในนาม “ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ” เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี

บรรณานุกรม

ประยูร วงศ์จันทรา. (2561). ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


ชื่อหนังสือ: เสริมสร้างความรู้รอบตัว เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ชุด หนูรอบรู้อาเซียน เวียดนาม
ชื่อผู้แต่ง: พัชรี มีสุคนธ์
ปีพิมพ์: 2558


ชื่อหนังสือ: พระพุทธศาสนาในเวียดนาม
ชื่อผู้แต่ง: พระมหาดาวสยาม วชิรปัญโญ
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: ASEAN Do’s and Don’t สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: ระบบบริหารราชการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ชื่อผู้แต่ง: จิรประภา อัครบวร
ปีพิมพ์: 2557


ชื่อหนังสือ: สนุกกับภาษาเวียดนาม
ชื่อผู้แต่ง: ปทิต รุ่งกิจวาณิช
ปีพิมพ์: 2557


 

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์