บริการห้องศึกษาค้นคว้า ห้องประชุมกลุ่มย่อย

 

 

 

 

ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับนิสิต

สำนักหอสมุดกลางจัดบริการห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับนิสิตไว้ 2 ประเภท คือ

 1. ห้องศึกษาเดี่ยว จำนวน 5 ห้อง

  • ชั้น 5: 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5
 2. ห้องศึกษากลุ่ม จำนวน 5 ห้อง

  • ชั้น 4: 404, 405
  • ชั้น 5: 506
  • ชั้น 6: 605, 606

กำหนดเวลาการให้บริการ

เปิดภาคเรียน

 • จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - ก่อนห้องสมุดปิด 1 ชั่วโมง
 • เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 - ก่อนห้องสมุดปิด 1 ชั่วโมง

ปิดภาคเรียน

 • จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - ก่อนห้องสมุดปิด 1 ชั่วโมง
 • เสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ

**ติดต่อขอใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 4**

 

ระเบียบการใช้ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับนิสิต

 1. ใช้เพื่อการศึกษาค้นคว้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นห้องเรียนหรือกิจกรรมอื่นใด
 2. ห้องศึกษาเดี่ยว อนุญาตให้เข้าใช้ได้ไม่เกิน 5 คน
 3. ห้องศึกษากลุ่ม อนุญาตให้เข้าใช้ได้ไม่เกิน 5-12 คน
 4. แจ้งความจำนงโดยลงชื่อในบันทึกการใช้ห้อง พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวของ ผู้เข้าใช้ทุกคนเพื่อรับกุญแจเปิดห้อง (และ/หรือรีโมทเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องศึกษาเดี่ยว) เมื่อใช้เสร็จแล้ว ให้นำกุญแจ (และ/หรือรีโมทเครื่องปรับอากาศ) มาส่งคืนและรับบัตรประจำตัวคืน **ผู้ใช้ต้องนำมาขึ้นเองที่เคาน์เตอร์บริการเท่านั้น ห้าม! ส่งต่อให้กับผู้ใช้กลุ่มต่อไป**
 5. ใช้ห้องได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
  • กรณีไม่มีผู้มาขอใช้ห้องต่อ และผู้ใช้เดิมมีความประสงค์จะใช้ห้องต่อ ผู้ใช้ต้องแจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนหมดเวลาที่กาหนด 5 นาที โดยสามารถใช้ห้องได้ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง
  • กรณีมีผู้ประสงค์จะขอใช้ห้องขณะที่มีผู้ใช้อยู่ ให้แจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ลงบันทึกในสมุดแจ้งความจำนงขอใช้ โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการตามลาดับการขอใช้
  • กรณีใช้ห้องเกินเวลา 5-30 นาที คิดค่าปรับ 30 บาท หากใช้เกินเวลา 30 นาทีขึ้นไป คิดค่าปรับ 50 บาท / 1 ชั่วโมง
 6. ผู้ใช้ห้องต้องปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า และล็อกห้องทุกครั้งเมื่อออกจากห้อง
 7. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร/เครื่องดื่มเข้ามารับประทาน และขอความร่วมมือในการรักษา ความสะอาด
 8. กรุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น เนื่องจากห้องไม่สามารถเก็บเสียงได้
 9. บุคลากรห้องสมุดสามารถตัดสิทธิ์การใช้ห้อง กรณีที่ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
 10. ถ้าผู้ใช้ทากุญแจและ/หรือรีโมท ชารุด/เสียหาย ผู้ใช้ห้องต้องจ่ายเงินค่ากุญแจ/รีโมท ตามราคาจริง

***ผู้ที่ขอใช้ห้องศึกษาค้นคว้าทุกคน หากมีภาระหนี้สินค้างอยู่กับห้องสมุด ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนเข้าใช้ห้อง***

 

ห้องศึกษาค้นคว้าสำหรับคณาจารย์ (ห้อง 505)

กำหนดเวลาการให้บริการ

เปิดภาคเรียน

 • จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - ก่อนห้องสมุดปิด 1 ชั่วโมง
 • เสาร์ - อาทิตย์ 10.30 - ก่อนห้องสมุดปิด 1 ชั่วโมง

ปิดภาคเรียน

 • จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - ก่อนห้องสมุดปิด 1 ชั่วโมง
 • เสาร์ - อาทิตย์ ปิดบริการ

ระเบียบการใช้ห้องศึกษาค้นคว้าสาหรับคณาจารย์

 1. อาจารย์ลงชื่อในบันทึกการใช้ห้องแต่ละครั้งบนสมุดที่จัดไว้ให้ในห้อง
 2. กรุณาปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศ และไฟฟ้า ก่อนออกจากห้องทุกครั้ง
 3. หนังสือและสิ่งของส่วนตัวที่นำมาใช้ในห้องศึกษาค้นคว้า กรุณานำกลับไปด้วยทุกครั้ง เนื่องจากพื้นที่ให้บริการมีจำนวนจำกัด
 4. หากมีปัญหาเรื่องการใช้ห้อง กรุณาติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 4 โทร.132 หรือเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 2 โทร. 122

 

 

SWU Discovery

SWU Discovery

 

นิสิตรหัส 57 ตรวจสอบหนังสือค้างส่งและค่าปรับค้างชำระ

 

นิสิตรหัส 57 ที่กำลังจะจบการศึกษา ขอความกรุณาตรวจสอบรายชื่อหนังสือค้างส่งและค่าปรับค้างชำระก่อนขอจบการศึกษา

 

News & Events

 

 

 

 

 

 

SWU eLibrary

Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More
Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre    Cinque Terre   ... More

 

 

 

Highlights

 

   Opening Hours / Calendar

   SWU eLibrary  

   Databases

   Renew  

   Book Suggestion (CLBS)  

   Book Delivery & Mobile Library

   Room Reservation

   Download EndNote X8

 

 

EDS Search

 

สืบค้นฐานข้อมูล สกอ.

     

 

Overdue Check

 

ตรวจสอบหนังสือค้างส่ง

 

 

Arrivals

 

 

Ask Me

 

  Director Mail

  Library Mail

  ask librarian

 

Number of Users

 

สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร

0

คน

 

 

 

จำนวนนิสิตอยู่ในห้องสมุดสูงสุด

774

เมื่อวันที่ 06  มีนาคม พ.ศ. 2561

 

About Us

 

     Library Manual
     News
     Stats

 

Top User

 

นิสิตที่มีจำนวนการเข้าใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 19  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รหัสประจำตัวจำนวน(ครั้ง)
58101010428 59
59102010475 52
58130010270 50
59107010097 47
59101010557 46

 

Top Faculty

 

คณะที่มีนิสิตเข้าใช้บริการสูงสุด 5 อันดับ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 19  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

คณะ/วิทยาลัยนิสิตเข้าใช้(%)
คณะทันตแพทยศาสตร์36811130.16
คณะศึกษาศาสตร์45610523.03
คณะวิทยาศาสตร์226151022.56
คณะมนุษยศาสตร์244334614.16
คณะศิลปกรรมศาสตร์155417711.39

    [ See All ]

 

 

 

elibrary on Mobile (Apple)

elibrary
elibrary

 

elibrary on Mobile (Android)

elibrary
elibrary

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    library@swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 11977 หรือ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุด มศว องครักษ์
107 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@swu.ac.th
    037-322-615 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์