บรรณารักษ์ประสานงาน

  บทบาทหน้าที่ / ความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานการติดต่อกับคณาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาของคณะต่างๆ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุด (จัดหาและจำหน่ายทรัพยากรห้องสมุด)
  2. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือคณาจารย์ทั้งแบบทางไกลและที่ทำงานในเรื่องการสืบค้นและการเข้าถึงทรัพยากรที่สนองความต้องการด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย
  3. ดำเนินการจัดอบรม/แนะนำทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับคณาจารย์
  4. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือคณาจารย์ในการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด
  5. ส่งเสริมและทำการตลาดในเรื่องบริการ ทรัพยากร ข่าวสาร และกิจกรรมของห้องสมุด
  6. ช่วยการพัฒนาคลังทรัพยากรห้องสมุดทุกรูปแบบ ได้แก่ ฉบับพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย รวมถึงประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล เมตะดาตา และการวิเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งการสังเคราะห์เพื่อปรับปรุงการค้นคืนและการใช้ประโยชน์
  7. รวบรวมหัวข้อ/คำสำคัญในโครงการวิจัยของอาจารย์เพื่อช่วยแนะนำ/สืบค้นสารสนเทศที่ต้องการ
  8. ประสานงานกับห้องสมุดสาขาเพื่อร่วมกันทำงานเป็นทีม รวมถึงทำงานร่วมกับห้องสมุดสถาบันอื่นๆ ในแบบภาคีหรือกลุ่มเฉพาะ
  9. เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด คณะ และมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรตนเองแก่ชุมชน

 

 บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

คณะ/สำนักผู้รับผิดชอบ

• คณะมนุษยศาสตร์
• คณะวิทยาศาสตร์
• คณะทันตแพทยศาสตร์
• วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
• วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
• บัณฑิตวิทยาลัย
• สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
• สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

กลุ่ม 1

อัญชลี ตุ้มทอง

ปภาดา น้อยคำยาง

มัทนา บุญประเสริฐ

อิสยาห์ พันศิริพัฒน์

นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์

• คณะศึกษาศาสตร์
• คณะสังคมศาสตร์
• คณะศิลปกรรมศาสตร์
• คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
• คณะเศรษฐศาสตร์
• วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
• คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
• สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

กลุ่ม 2

มาลินี ภูหมั่นเพียร

ปัทมาพร ยุวพรพงศ์กุล

กัญญาดา งึมกระโทก

นันทนา เศาจวุฒิพงศ์

ศิวพร ชาติประสพ

ห้องสมุดองครักษ์

คณะ/สำนักผู้รับผิดชอบ
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่ม 1
สุจิตรา รัตนสิน
ศุภลักษณ์ ผลแก้ว
• คณะกายภาพบำบัด
• คณะพยาบาลศาสตร์
• คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่ม 2
น้ำเงิน เฉลียวพจน์
อัมพร ขาวบาง

• คณะพลศึกษา
• คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
• วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
• สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

กลุ่ม 3
หทัยรัตน์ ธีรกุล
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ประสานงานรายบุคคล

สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

ผู้รับผิดชอบอีเมล / เบอร์ติดต่อ
กลุ่ม 1  
อัญชลีอัญชลี ตุ้มทอง
หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15387, 11976
สายตรง: 02-2584002-3 ต่อ 121

ประสานงานคณะ

• วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
• สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

ปภาดาปภาดา น้อยคำยาง
งานคลังสถาบัน (IR) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-6495438

ประสานงานคณะ

• บัณฑิตวิทยาลัย
• สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
• สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

มัทนามัทนา บุญประเสริฐ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (จัดหาทรัพยากรภาษาต่างประเทศ) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 11982
สายตรง: 02-649-5441

ประสานงานคณะ

• คณะวิทยาศาสตร์

อิสยาห์อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
งานบริการช่วยค้นคว้า (บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าฯ, การใช้โปรแกรม EndNote) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386
สายตรง: 02-649-5443

ประสานงานคณะ

• คณะมนุษยศาสตร์

nairat นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์
งานบริการโสตทัศนศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 11980
สายตรง: -

ประสานงานคณะ

• คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

กลุ่ม 2   
มาลินี มาลินี ภูหมั่นเพียร
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-6495438

ประสานงานคณะ

• คณะทันตแพทยศาสตร์
• วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

pattapor ปัทมาพร ยุวพรพงศ์กุล
งานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-649-5441

ประสานงานคณะ

• คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

กัญญดา กัญญดา งึมกระโทก
งานวารสารและฐานข้อมูลออนไลน์ 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 11982
สายตรง: 02-649-5441

ประสานงานคณะ

• คณะศิลปกรรมศาสตร์
• วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

นันทนานางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ์
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (จัดหาทรัพยากรภาษาไทย) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-6495438

ประสานงานคณะ

• คณะศึกษาศาสตร์

ศิวพรศิวพร ชาติประสพ
งานบริการช่วยค้นคว้า (บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าฯ, การใช้โปรแกรม Turnitin) 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386, 11977
สายตรง: 02-649-5443

ประสานงานคณะ

• คณะเศรษฐศาสตร์
• คณะสังคมศาสตร์

 

ประสานงานรายบุคคล

สำนักหอสมุดกลาง (ห้องสมุดองครักษ์)

ผู้รับผิดชอบอีเมล / เบอร์ติดต่อ

sujitraธนภร พึ่งพาพงศ์
หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 21257, 21258
สายตรง: 02-649-5422, 0-2649-5806
กลุ่ม 1  
sujitraสุจิตรา รัตนสิน

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27234, 21253, 27228
สายตรง: 02-649-5422, 0-2649-5806

ประสานงานคณะ

• คณะวิศวกรรมศาสตร์

subpalux2ศุภลักษณ์ ผลแก้ว

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27234, 21253, 27228 
สายตรง: 02-649-5422, 0-2649-5806

ประสานงานคณะ

• คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่ม 2  
น้ำเงิน เฉลียวพจน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27226, 21254, 27229
สายตรง: 02-649-5422, 02-649-5807

ประสานงานคณะ

• คณะกายภาพบำบัด
• คณะพยาบาลศาสตร์
• คณะเภสัชศาสตร์

aumporn2 อัมพร ขาวบาง

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27234, 21254, 27229
สายตรง: 02-649-5422, 02-649-5807

ประสานงานคณะ

• คณะกายภาพบำบัด
• คณะพยาบาลศาสตร์
• คณะเภสัชศาสตร์

กลุ่ม 3  
hatairatหทัยรัตน์ ธีรกุล

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27238, 21255, 27230  
สายตรง:0-2649-54212, 02-649-5808

ประสานงานคณะ

• คณะพลศึกษา
• คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
• วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
• สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

ยุภาภรณ์ ไชยสงค์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27238, 21255 , 27230
สายตรง: 02-649-5422, 0-2649-5808

ประสานงานคณะ

• คณะพลศึกษา
• คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
• วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
• สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา