คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง

ทำไมเปิดดู Fulltext บทความของฐานข้อมูล ScienceDirect ไม่ได้

สาเหตุที่เปิดดู Fulltext บทความของฐานข้อมูล ScienceDirect ไม่ได้ เป็นเพราะ บทความนั้นอยู่ในวารสารที่ทางห้องสมุดไม่ได้บอกรับเป็นสมาชิก หรือไม่ได้เป็นบทความที่ ScienceDirect อนุญาตให้เปิดดูได้ฟรี ทั้งนี้สังเกตได้จาก

 

> สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่อยู่หน้าชื่อบทความ

สีเขียว หมายความว่า สามารถเปิดอ่านเอกสารฉบับเต็มได้

สีขาว หมายความว่า เปิดดูได้เฉพาะบทคัดย่อ

> สัญลักษณ์ PDF ด้านหลังข้อมูลบทความ หากบทความใดมีสัญลักษณ์ PDF พร้อมกับคำว่า Purchase หมายความว่า ไม่สามารถเปิดดู Fulltext ได้


เครื่องสืบค้นที่ห้องสมุดทำไมจึงเปิดดูเอกสารฉบับเต็ม เช่น eBook หรือ eJournal หรือ Full text ไม่ได้

สาเหตุมาจาก

1. การคลิกเชื่อมโยงเพื่ออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะต้องเปิดอ่านภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือ การเชื่อมต่อนอกเครือข่ายผ่าน CLVPN หรือ SWU VPN ก่อน

2. หากเปิดดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น ภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง เครื่องดังกล่าว ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลตัวเล่มเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงสู่อินเทอร์เน็ตหรือไฟล์ต่างๆ ได้


กรณีต้องการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับผ่านระบบสืบค้น SWU Discovery จะสืบค้นได้หรือไม่ และมีวิธีสืบค้นอย่างไร

นอกจากการสืบค้นหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์โดยการเข้าใช้ยังฐานข้อมูลโดยตรงแล้ว (ในหัวข้อฐานข้อมูลออนไลน์ หรือจากรายชื่อฐานข้อมูลบนหน้าเว็บของสำนักหอสมุดกลาง) ยังสามารถสืบค้นผ่าน

SWU Discovery ได้เช่นกัน โดยการใส่ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการ ในช่องทางการสืบค้น General Keyword (คำสำคัญ) ทั้งนี้การคลิกเชื่อมโยงเพื่ออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะต้องเปิดอ่านภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือตั้งค่าเครือข่ายเสมือนส่วนตัว(VPN) ก่อน

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับ ได้แก่ CRCNetBASE, eBook Collection (netlibrary), eBook Academic Collection, Cambridge Books Online, Wiley Online Library, SpringerLink และ ebrary


ต้องการทราบว่าวารสารชื่อที่ต้องการ มีให้บริการในห้องสมุดหรือไม่ ต้องสืบค้นอย่างไร

สืบค้นได้โดยใช้เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ SWU Discovery ในเมนู Advanced Search พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการในช่องทางการสืบค้น เลือก in the Title ในกรณีที่ทราบชื่อวารสาร และเลือก Material Type เป็น Journals หรือตรวจสอบรายชื่อวารสารใหม่ที่เครื่องสืบค้นวารสารชั้น 3


สืบค้นฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC จากที่บ้านหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC ได้ทั้งภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และภายนอกเครือข่าย ทั้งนี้หากเข้าใช้ภายนอกเครือข่าย และต้องการดูเอกสารฉบับเต็มหรือรายละเอียดของปริญญานิพนธ์ จะต้องสมัครสมาชิกก่อน


สืบค้นปริญญานิพนธ์เฉพาะของแต่ละสาขาวิชา ทำอย่างไร

กรณีต้องการค้นว่ามีปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ใดบ้างในสาขาวิชาที่ต้องการ สามารถสืบค้นผ่านเครื่องมือ SWU Discovery โดย

> ระบุวิชาเอกตามต้องการ ทั้งนี้จะต้องพิมพ์ชื่อวิชาเอกที่ถูกต้อง

> หากต้องการเจาะจงเฉพาะปริญญาโทหรือเอก ให้ระบุอักษรย่อระดับปริญญาไว้ข้างหน้าวิชาเอก เช่น กศ.ด. การบริหารการศึกษา คือ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา คือ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เป็นต้น

> หากต้องการระบุปี ให้ใส่ปีที่ต้องการต่อท้ายโดยเว้นวรรค 1 (ระบุได้ 1 ปี)

คำแนะนำวิธีการสืบค้นปริญญานิพนธ์ รวมทั้งทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ดูได้บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง ในหัวข้อ Tutorial > คู่มือ SWUDiscovery


กรณีทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหนังสือ ควรจะสืบค้นอย่างไร

กรณีทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหนังสือ เพื่อความรวดเร็วควรใช้เครื่องมือสืบค้น

SWU Discoveryในเมนู Browse Search ซึ่งเป็นการสืบค้นตามลำดับอักษร โดยสืบค้นข้อมูลด้วยคำแบบเรียงตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการที่สืบค้น การสืบค้นวิธีนี้ ผู้ใช้ต้องทราบชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ฯลฯ ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในส่วนแรกที่ขึ้นต้น มิฉะนั้นผลการค้นอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่พบข้อมูล หากไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้องและตำแหน่งของคำ ควรสืบค้นเครื่องมือ SWU Discovery

คำแนะนำวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ดูได้บนหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง ในหัวข้อ "เครื่องมือช่วยค้นคว้า" > "แนะนำการสืบค้น"


หากสืบค้นข้อมูลเจอ Check holdings หมายถึงอะไร?

ผลรายการสืบค้นที่ได้มาแบบนี้เป็นบทความวารสารภาษาไทย หากต้องการใช้ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์วารสาร ชั้น 3 สำนักหอสมุดกลาง หากมีที่ห้องสมุดองครักษ์ สามารถติดต่อขอถ่ายเอกสารได้ โดยติดต่อที่บรรณารักษ์เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2


SWUDiscovery คืออะไรและการสืบค้นครอบคลุมอะไร้บ้าง

SWUDiscovery คือ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การสืบค้นครอบคลุมอะไรบ้าง?

1. ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีให้บริการในห้องสมุด

2. ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

2.1 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ: ได้แก่ ทรัพยากรหรือฐานข้อมูลที่บอกรับ ซื้อ พัฒนาขึ้นเอง หรือที่มีสิทธิ์เข้าใช้

ซี่งจะให้เอกสารฉบับเต็มตามสิทธิ์ ขอบเขต หรือประเภทของฐานข้อมูลที่บอกรับ

2.2 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก: ทรัพยากรในกลุ่มนี้เป็นทรัพยากรประเภท Open Access ซึ่งจะแสดงผลที่เน้น บทคัดย่อมากกว่าฉบับเต็ม


สำนักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลที่บอกรับอะไรบ้าง

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มสหสาขาวิชา

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และฐานข้อมูลทดลองใช้อื่นๆ

สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ : http://lib.swu.ac.th/index.php/databases/online-databases-th


สามารถจองหนังสือผ่านระบบห้องสมุดได้หรือไม่

สามารถทำได้ ในกรณีที่เป็นหนังสือที่มีการยืมออกไปแล้วเท่านั้น หากมีสถานะอยู่บนชั้น (On Shelf) ไม่สามารถจองได้

คู่มือการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติ

http://lib.swu.ac.th/images/Documents/Researchsupport/My_Library_Card2017New.pdf


ยืมหนังสือต่อในระบบได้หรือไม่

สามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) ผ่านระบบห้องสมุดได้ ด้วยการ Sign in โดยใส่บัวศรีไอดี

คู่มือการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติ

http://lib.swu.ac.th/images/Documents/Researchsupport/My_Library_Card2017New.pdf


ผู้ใช้ภายนอกสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้หรือไม่

ผู้ใช้ภายนอกสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่เป็น ปริญญานิพนธ์ (Thesis) ของ มศว ได้เท่านั้น ส่วนฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้

สามารถดาวน์โหลดปริญญานิพนธ์ ของ มศว ได้ที่ : 


ทำไมเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นภายในสำนักหอสมุดกลางจึงเปิดเอกสารฉบับเต็มไม่ได้

คอมพิวเตอร์ในสำนักหอสมุดกลางที่ชั่น 2 ถึง 6 ใช้สำหรับสืบค้นทรัพยากรตัวเล่มเท่านั้น หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม หากผู้ใช้มีความจำเป็นที่ต้องดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม สำนักหอสมุดกลางมีเครื่องที่สามารถใช้งานได้ที่ชั้น 1 ซึ่งจะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น


หากต้องการเอกสารฉบับเต็ม Full text available, online access ต้องทำอย่างไร

หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้เชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแล้วใส่ บัวศรีไอดี จึงสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้

หากอยู่ที่บ้านหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้เชื่อมต่อ CLVPN ของสำนักหอสมุดกลางหรือ SWU VPN ของมหาวิทยาลัยจึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้

การเชื่อมต่อ CLVPN : https://clvpn.swu.ac.th

การเชื่อมต่อ SWU VPN : http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2250


บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง

ห้องสมุดให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ใดบ้าง เข้าใช้ได้อย่างไร

สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่ครอบคลุมหลายสาขาวิชา ทั้งแบบที่บอกรับเป็นสมาชิก แบบทดลองใช้ และแบบที่ให้เปล่า ผู้ใช้สามารถดูรายชื่อและเข้าใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวได้จาก 2 ช่องทาง ได้แก่

1. เข้าใช้ที่เมนู "ฐานข้อมูลตามลำดับตัวอักษร"หรือ“ฐานข้อมูลออนไลน์ตามกลุ่มสาขาวิชา” บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง

2. กรณีเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ทางสำนักหอสมุดกลางบอกรับตัวเล่มด้วย สามารถสืบค้นผ่านทาง SWU Discovery ได้เลย


หนังสือที่ต้องการ ให้บริการอยู่ที่มศว องครักษ์หรือห้องสมุดคณะแพทย์ ต้องทำอย่างไร

การยืมหนังสือจากห้องสมุด มศว องครักษ์ หรือคณะแพทยศาสตร์ สามารถติดต่อยืมหนังสือระหว่างหน่วยงานได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า ชั้น 2 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการยืมระหว่างห้องสมุด ใช้เวลาดำเนินการ 2-3 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เช่น ยืมระหว่างหน่วยงานวันจันทร์ จะได้รับหนังสือวันพุธ ยืมวันศุกร์ จะได้รับตัวเล่มวันอังคาร (หลังเวลา 14.00 น.)


ต้องการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดต่างสถาบัน ต้องทำอย่างไร

กรณียืมหนังสือจากสถาบันอื่นๆ

ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า ชั้น 2 เพื่อขอใบยืมระหว่างสถาบันอื่นๆ


ต่ออายุการเป็นสมาชิกห้องสมุด ต้องทำอย่างไร

1. อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ จะต่ออายุการเป็นสมาชิกเมื่อมีการต่อสัญญาการว่าจ้าง โดยติดต่อแจ้งที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 2

2. นิสิต ต้องต่ออายุสมาชิกทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียน โดยติดต่อแจ้งที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั้น 2 หากยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน ให้นำใบ ทบ.5 มาแสดงด้วย กรณีเป็นนิสิตทุนกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่


หนังสืออ้างอิง พจนานุกรม หนังสือห้องกุหลาบฯ สามารถยืมได้หรือไม่

หนังสืออ้างอิงทั่วไป สามารถยืมได้ 3 วัน

หนังสือพจนานุกรม สามารถยืมได้ 1 วัน/1 เล่ม/คน (ยืมและคืนภายในวันที่ยืมออก)

หนังสือห้องกุหลาบ สามารถยืมได้ 7 วัน


หากหาหนังสือที่ชั้นไม่พบต้องทำอย่างไร

ให้ตรวจสอบว่า มีตัวเล่มหนังสือที่ชั้นพักหนังสือหรือไม่ หากยังไม่พบให้ติดต่อที่บรรณารักษ์เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 เพื่อเขียนแบบฟอร์มช่วยค้นหาหนังสือ


หนังสือห้องอาจารย์ขจร/อาจารย์สาโรช สามารถยืมออกได้หรือไม่

ไม่สามารถยืมออกได้ สามารถยืมอ่านภายในห้องสมุดเท่านั้น หากต้องการใช้ติดต่อเคาน์เตอร์บริการชั้น 4


ห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 4, 5, 6 หากต้องการใช้บริการต้องทำอย่างไร

ติดต่อขอใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 4 โดยแลกบัตรนิสิตทุกครั้งที่ใช้บริการ


หากเป็นบุคคลภายนอกต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลต้องทำอย่างไร

ติดต่อเคาน์เตอร์บริการตอบคำถามชั้น 2 เพื่อขอใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลภายนอก (สืบค้นฐานข้อมูลเท่านั้น) โดยอนุญาตให้ใช้ได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง หากต้องการพิมพ์ผล คิดค่าบริการแผ่นละ 2 บาท


คืนหนังสือได้อย่างไรบ้าง

สามารถคืนหนังสือที่เคานเตอร์ยืม-คืนชั้น 2 หรือ ตู้คืนหนังสือหน้าสำนักหอสมุดกลางตลอด 24 ชั่วโมง กรณีหนังสือคืนต่างห้องสมุดสามารถคืนได้ตามสะดวกในแต่ละห้องสมุด


สำนักหอสมุดกลางมีการอบรมให้ความรู้ให้นิสิตระดับปริญญาโทอะไรบ้าง

สำนักหอสมุดกลาง จัดโปรแกรมแนะนำเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 โปรแกรมดังนี้

โปรแกรมที่ 1: แนะนำห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น (SWUDiscovery1)

แนะนำห้องสมุด บริการและแหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ของห้องสมุด วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเบื้องต้นผ่าน SWUDiscovery และการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติต่างๆ :: ใช้เวลา 60-90 นาที

โปรแกรมที่ 2 : การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย (SWUDiscovery2)

แนะนำวิธีการสืบค้นปริญญานิพนธ์ บทความวารสาร รวมถึงทรัพยากรเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการผ่าน SWUDiscovery :: ใช้เวลา 60 นาที

โปรแกรมที่ 3: การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิงสำหรับการทำรายงาน งานวิจัย/ปริญญานิพนธ์ (รับอบรมเป็นกลุ่ม) ผู้ที่จะเข้าอบรมโปรแกรม EndNote ควรผ่านการอบรมโปรแกรม 1 หรือ 2 มาก่อน :: ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

**จำนวนผู้เข้าอบรมขั้นต่ำในการเปิดอบรม คือ 5 คน (บัณฑิตศึกษา/อาจารย์/บุคลากร) และ 15 คน (ปริญญาตรีปี 1 ที่อบรมโปรแกรมที่ 1)

ผู้สนใจ ลงชื่อนัดหมายล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โต๊ะบริการตอบคำถาม ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง หรือ โทร. 02-649-5443, 02-649-5000 ต่อ 15386, 02-258-4002-3 ต่อ 117


นักศึกษาต่างสถาบันสามารถเข้าใช้บริการและเสียค่าเข้าบริการหรือไม่

สามารถเข้าใช้บริการได้ไม่เสียค่าเข้าบริการโดยแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้ห้องสมุด แต่ไม่สามารถยืมหนังสือออกไปได้ สามารถถ่ายเอกสารภายในห้องสมุดได้เท่านั้น


ผู้ใช้ภายนอกสามารถใช้บริการของสำนักหอสมุดกลางได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

ผู้ใช้ภายนอกสามารถเข้าใช้บริการภายในสำนักหอสมุดกลางได้โดยเสียค่าเข้าบริการ 20 บาท/วัน หรือ สมัครรายปี 300/ปี สามารถอ่านหนังสือภายในห้องสมุดหรือถ่ายเอกสารได้ แต่ไม่สามารถยืมหนังสือออกจากห้องสมุดได้ ทั้งนี้ท่านต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงก่อนเข้าใช้ทุกครั้ง


ร้านถ่ายเอกสารภายในห้องสมุดมีบริการที่ชั้นไหนบ้าง

บริเวณ ชั้น 3 และชั้น 5


โปรแกรม EndNote คืออะไร?

โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมเพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิงสำหรับการทำรายงาน งานวิจัย/ปริญญานิพนธ์

***หากต้องการอบรมสามารถลงชื่อนัดหมายล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โต๊ะบริการตอบคำถาม ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง หรือ โทร. 02-649-5443, 02-649-5000 ต่อ 15386, 02-258-4002-3 ต่อ 117


ระบบเครือข่าย

CLVPN กับ VPN ต่างกันอย่างไร

+ CLVPN หรือ Central Library VPN เป็นเครื่องมือการเชื่อมต่อโดยตรงของห้องสมุดผ่าน Web Brownser เพื่อเข้าถึงE-Resource ของห้องสมุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด เข้าใช้งานได้ที่ https://clvpn.swu.ac.th แล้วใส่บัวศรีไอดี ก็สามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ได้ทันที

+ SWU VPN เครือข่ายเสมือนส่วนตัวของมหาวิทยาลัยเป็นแบบ Remote access VPN ซึ่งทำงานผ่านโปรโตคอล SSL เป็นรูปแบบการเข้าถึงเครือข่าย VPN ผ่านเครือข่ายสาธารณะด้วยซอฟต์แวร์ VPN Client

(ผู้ใช้ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ VPN Client บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดต่อ VPN ก่อน) ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ VPN ได้ที่ http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=2250


ไอพาส คืออะไร

I-Pass (Internet Passport) คือ ระบบที่ใช้ในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต และจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยจะต้องเก็บข้อมูลการจราจรบนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ทุกคนเป็นเวลา 90 วัน ในลักษณะที่พร้อมให้บริการข้อมูลที่สามารถสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ได้ และต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีปัญหาการใช้งานที่ ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นจากเครื่องให้บริการของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตในโดเมน (Domain)ที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยได้ด้วย Buasri ID โดยการล็อกอิน(Login)ผ่าน http://ipass.swu.ac.th/

รูปแบบการใช้งาน

> โปรแกรม SWU I-Pass จะให้เวลาในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตครั้งละ 2 ชั่วโมง

> กรณีต่อเวลาการใช้งานอินเตอร์เน็ต สามารถกดปุ่ม Refresh ที่หน้าจอ Popup ของ SWU I-Pass ได้ ระบบจะทำการต่อเวลาให้อีก 2 ชั่วโมง

> กรณีที่จะเลิกใช้งานอินเตอร์เน็ตให้ทำการล็อกเอาท์ (Logout) ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเอง มิฉะนั้น หากมีการใช้งานเหลืออยู่และมีผู้เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจากท่าน เข้าอาจจะสามารถออกสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ผ่านการยืนยันตน

ติดต่อสอบถามที่สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร โทร. 02-649-5000 ต่อ 7998, 02-649-5185 ต่อ 5045 หรือ e-Mail ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://cc.swu.ac.th/


รหัสบัวศรีไอดี คืออะไร

บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกคนจะได้รับ "บัวศรีไอดี (Buasri ID)" ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน และสถานะบัวศรีไอดีจะสิ้นสุดลงเมื่อบุคลากรลาออกจากความเป็นเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตที่จบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

บัวศรีไอดี: เป็นชื่อบัญชีของผู้ใช้แต่ละคนใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ บนเครือข่ายบัวศรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งบัวศรีไอดีจะประกอบด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Account) และรหัสผ่าน (Password) และชื่อบัญชีผู้ใช้แต่ละคนจะแตกต่างกันไม่ซ้ำกับใครในมหาวิทยาลัย

การใช้งานบัวศรีไอดี: ผู้ใช้สามารถใช้บัวศรีไอดี เป็นกุญแจพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จึงต้องเก็บรักษาบัวศรีไอดีให้เป็นความลับเฉพาะตัว ไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นใช้บัวศรีไอดีของตน ซึ่งบัวศรีไอดีเป็นกุญแจเข้าสู่ระบบงานต่างๆ เช่น e-Mail, WiSE, HURIS, VPN, Webboard, Atutor, Dial-up MODEM เป็นต้น และรวมทั้งระบบงานใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นภายใต้มหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ด้วยบัวศรีไอดีทั้ง หมด

ติดต่อสอบถามที่สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร โทร. 02-649-5000 ต่อ 7998, 02-649-5185 ต่อ 5045 หรือ e-Mail ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://cc.swu.ac.th/


ประหยัดพลังงาน

ทำไมเราจึงต้องแยกขยะ

ปัจจุบันมีขยะ 3 ประเภทที่เราควรแยกทิ้งอย่างชัดเจน ได้แก่

1. ขยะเปียก หมายถึง เศษอาหาร เศษสิ่งที่สามารถย่อยสลายได้ ซึ่งสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์หรือทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อนำไปต่อยอดการใช้ ประโยชน์อื่น ๆ ดังนั้น การปรุงอาหารและการรับประทานอาหารแต่ละครั้ง ไม่ควรมีจำนวนเกินความต้องการของร่างกาย ความหมายง่าย ๆ ก็คือ ไม่เหลือทิ้ง หรือเหลือทิ้งให้น้อยที่สุด

2. ขยะแห้ง หมายถึง สิ่งที่สามารถนำไปใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก โฟม ฯลฯ วัสดุเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ให้คุ้มค่า เนื่องจากขั้นตอนการผลิตใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ดังนั้น เวลาที่ใช้จึงควรคำนึงถึงความจำเป็นโดยเฉพาะกระดาษ เราสามารถหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษได้โดยใช้วิธีการส่งผ่านทางข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์แทน หรือใช้กระดาษทั้งสองหน้าแล้วจึงทิ้ง โดยแยกขยะที่เป็นกระดาษไว้แล้วสามารถนำไปขายเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่นเดียวกับขวดพลาสติก หากหลีกเลี่ยงได้ควรใช้ขวดแก้วแทน หรืออาจใช้ซ้ำหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น

3. ขยะที่เป็นพิษ หมายถึง สิ่งที่ผลิตขึ้นมาใช้เป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การสื่อสาร การแพทย์ เป็นต้น สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ได้แก่ แบตเตอรี่ซึ่งประกอบด้วยสารที่เป็นพิษ อันตรายต่อร่างกาย และสามารถปนเปื้อนในดิน น้ำ และอากาศได้หากมีการกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ไม่ควรนำกากแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้อีก ไม่ทิ้งกากแบตเตอรี่รวมทั้งถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วลงสู่แหล่งน้ำ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ และไม่นำกากแบตเตอรี่รวมทั้งถ่านไฟฉายไปเผาโดยเด็ดขาด จึงควรมีการจัดทิ้งแยกต่างหาก โดยนำใส่ถุงรวมเอาไว้แล้วเขียนว่าแบตเตอรี่ใช้แล้ว หรือไม่ก็นำทิ้งยังสถานที่รับทิ้งแบตเตอรี่เก่า


ทำไมเราต้องลดการใช้ถุงพลาสติก

พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ ทำลายหรือย่อยสลายที่ใช้เวลานานมาก การนำกับกลับมาใช้ใหม่หรือใช้เท่าที่จำเป็นจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ เช่น ซื้อของไม่กี่อย่างก็ไม่ต้องขอถึงพลาสติก หรือเก็บถุงพลาสติกที่ใช้แล้วพับใส่กระเป๋าไป เวลาที่เราไปซื้อของ หรือหากใครมีถุงผ้าก็จะยิ่งดี เหมือนที่ห้องสมุดมีถุงผ้าให้บริการสำหรับขนหนังสือกลับบ้าน


ทำไมห้องสมุดปิดแอร์เร็วในวันธรรมดา

นโยบายประหยัดตามมติของรัฐบาล จำเป็นต้องประหยัดการใช้พลังงานโดยเฉพาะกระแสไฟฟ้า ห้องสมุดจึงใช้วิธีลดการใช้เครื่องปรับอากาศบริเวณชั้น 5 ในวันอาทิตย์ และชั้น 6 ในวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป โดยผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือที่ต้องการมานั่งอ่านที่บริเวณชั้น 1 - 4 ได้ ซึ่งมีที่นั่งอ่านพอเพียง

แต่หากเป็นช่วงที่มีผู้ใช้มาก เราอาจอนุโลมการเปิดเครื่องปรับอากาศตามความจำเป็น


ทำไมห้องสมุดไม่เปิดแอร์ทุกชั้นในวันเสาร์-อาทิตย์

นโยบายประหยัดตามมติของรัฐบาล จำเป็นต้องประหยัดการใช้พลังงานโดยเฉพาะกระแสไฟฟ้า ห้องสมุดจึงใช้วิธีลดการใช้เครื่องปรับอากาศบริเวณชั้น 5 ในวันอาทิตย์ และชั้น 6 ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือที่ต้องการมานั่งอ่านที่บริเวณชั้น 1 - 4 ได้ ซึ่งมีที่นั่งอ่านพอเพียง