ฐานข้อมูลออนไลน์จำแนกตามคณะ/ สถาบัน/ สำนัก (Online databases classified by faculties)

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการจำแนกตามคณะ/ สถาบัน/ สำนัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีดังต่อไปนี้ ข้อมูล ณ มีนาคม 2564

** ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ กรุณาอย่าใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ รวมถึงดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนมากในเวลาที่ต่อเนื่อง เนื่องจากจะส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์การเข้าใช้  (Please be careful not to continuously download data more than an hour.)**

** CL OpenAthens  (คลิกเพื่อเข้าใช้ eResources ของห้องสมุดทั้งการใช้จากภายในหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย)

  ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

1

คณะกายภาพบำบัด (Faculty of Physical Therapy)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

2

คณะทันตแพทยศาสตร์ (Faculty Of Dentistry)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (Faculty of Agricultural Product Innovation And Technology)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

4

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (Faculty of Business Administration for Society)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

5

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

6

คณะพลศึกษา (Faculty of Physical Education)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

7

คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

8

คณะเภสัชศาสตร์ (Faculty of Pharmacy)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

9

คณะมนุษยศาสตร์ (Faculty of Humanities)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

10

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Faculty of Environmental Culture and Ecotourism)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

11

คณะวิทยาศาสตร์ (Faculty of Science)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

12

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

13

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Faculty of Fine Arts)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

14

คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

15

คณะเศรษฐศาสตร์ (Faculty of Economics)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

16

คณะสังคมศาสตร์ (Faculty of Social Science)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

17

บัณฑิตวิทยาลัย (The Graduate School)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

18

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (College of Social Communication Innovation)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

19

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (International College for Sustainability Studies)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

20

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (Bodhivijjalaya College)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

21

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

22

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Research Institute)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

23

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovative Learning Center)


ลำดับ


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

24

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา (Educational and Psychological Test Bureau)