ฐานข้อมูลออนไลน์จำแนกตามคณะ/ สถาบัน/ สำนัก

Databases_Online

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางจัดให้บริการจำแนกตามคณะ/ สถาบัน/ สำนัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีดังต่อไปนี้

ข้อมูล ณ มีนาคม 2564

** CL OpenAthens  (คลิกเพื่อเข้าใช้ eResources ของห้องสมุดทั้งการใช้จากภายในหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย)   


คณะ/สถาบัน/สำนัก

ฐานข้อมูลออนไลน์

วารสารอิเล็กทรอนิกส์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมทรัพยากร / บทคัดย่อ / อื่นๆ

1. คณะกายภาพบำบัด

1. Academic Search Ultimate 

2. CINAHL Complete

3.Proquest Medical Database 

4. SAGE Journals

5. 
ScienceDirect eJournal

6. SpringerLink Journal

7. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2Proquest Medical Database 

3. ScienceDirect eBook

1. Access Medicine

2. ClinicalKey

3. NewsClip4

4. Scopus

5. UpToDate

6. 
Web of Science

2. คณะทันตแพทยศาสตร์

1. Academic Search Ultimate 

2. SAGE Journals


3ScienceDirect eJournal

4. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. ScienceDirect eBook

1. NewsClip4

2. Scopus

3. 
Web of Science

3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

1. Academic Search Ultimate

2. ACS Journals

3. Applied Science & Technology Source Ultimate 

4. Food Science Source 

5. H.W. Wilson

6. ScienceDirect eJournal

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. ScienceDirect eBook

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

4. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

1. Academic Search Ultimate

2Emerald Management

3. H.W. Wilson

4. Legal Source 

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

8. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

5. คณะพยาบาลศาสตร์

1. Academic Search Ultimate

2. CINAHL Complete

3. SAGE Journals

4ScienceDirect eJournal

5. SpringerLink Journal 

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. ScienceDirect eBook

1. ClinicalKey

2. NewsClip4

3. Scopus

4. 
Web of Science

6. คณะพลศึกษา

1. Academic Search Ultimate 

2. CINAHL Complete

3. Legal Source 

4. SAGE Journals

5. ScienceDirect eJournal


6. SpringerLink Journal

7. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

3. ScienceDirect eBook

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

7. คณะแพทยศาสตร์

1. Academic Search Ultimate 

2. ASM Journals

3. CINAHL Complete

4. Proquest Medical Database 

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. ScienceDirect eBook

1. Access Medicine

2. ClinicalKey

3. NewsClip4

4. Scopus

5. UpToDate

6Web of Science

8. คณะเภสัชศาสตร์

1. Academic Search Ultimate 

2. ACS Journals

3. Legal Source 

4. Proquest Medical Database 

5. SAGE Journals

6. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. ScienceDirect eBook

1. Access Medicine

2. Access Pharmacy

3. ClinicalKey

4. NewsClip4

5. Scopus

6. 
Web of Science

9. คณะมนุษยศาสตร์

1. Academic Search Ultimate 

2. ACM Digital Library

3. Art & Architecture Complete 

4. Communication & Mass Media Complete

5. 
Education Research Complete

6. H.W. Wilson

7. SAGE Journals

8. ScienceDirect eJournal

9. SpringerLink Journal

1.Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

10. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

1. Academic Search Ultimate 

2. Emerald Management

3. 
H.W. Wilson

4. SAGE Journals

5. ScienceDirect eJournal

6. SpringerLink Journal

7. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

11. คณะวิทยาศาสตร์

1. Academic Search Ultimate 

2. ACM Digital Library

3. ACS Journals

4. Applied Science & Technology Source Ultimate 

5. ASM Journals

6. Food Science Source

7. H.W. Wilson

8. Legal Source 

9. SAGE Journals

10ScienceDirect eJournal

11. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. ScienceDirect eBook

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

12. คณะวิศวกรรมศาสตร์
   

1. Academic Search Ultimate 

2. ACM Digital Library

3. ACS Journals

4. Applied Science & Technology Source Ultimate 

5. ASCE Library

6. IEEE Xplore Digital Library (IEL)

7. SAGE Journals

8. ScienceDirect eJournal

9. SpringerLink Journal

1.Proquest Dissertations & Theses Global

2. ScienceDirect eBook

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

13. คณะศิลปกรรมศาสตร์

1. Academic Search Ultimate

2. Art & Architecture Complete 

3. Communication & Mass Media Complete

4. SAGE Journals

5. SpringerLink Journal

1.Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

4. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend

14. คณะศึกษาศาสตร์

1. Academic Search Ultimate

2. Education Research Complete

3. Education Source

4. H.W. Wilson

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1.Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

15. คณะเศรษฐศาสตร์

1. Academic Search Ultimate

2. Emerald Management

3. H.W. Wilson

4. Legal Source 

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

16. คณะสังคมศาสตร์

1. Academic Search Ultimate

2. Emerald Management

3. H.W. Wilson

4. Legal Source 

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

8. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

3. ScienceDirect eBook

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

17. บัณฑิตวิทยาลัย

เข้าใช้ได้ทุกฐานข้อมูล

เข้าใช้ได้ทุกฐานข้อมูล

เข้าใช้ได้ทุกฐานข้อมูล

18. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1. Academic Search Ultimate 

2. Applied Science & Technology Source Ultimate 

3. Art & Architecture Complete 

4. Communication & Mass Media Complete

5. H.W. Wilson

6. SAGE Journals

7. ScienceDirect eJournal

8. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

4. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend

19. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

1. Academic Search Ultimate 

2. Emerald Management

3. H.W. Wilson

4. 
SAGE Journals

5. ScienceDirect eJournal

6. 
SpringerLink Journal

7. Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

20. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

1. Academic Search Ultimate 

2. ACM Digital Library

3. Emerald Management

4. H.W. Wilson

5. 
SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

8. 
Taylor & Francis Online: Sport, Leisure & Tourism

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

3. ScienceDirect eBook

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

21. วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

1. Academic Search Ultimate 

2. Applied Science & Technology Source Ultimate 

3. Art & Architecture Complete 

4. Communication & Mass Media Complete

5. H.W. Wilson

6. SAGE Journals

7. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

4. World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend

22. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

1. Academic Search Ultimate 

2. Education Research Complete

3. Education Source 

4. H.W. Wilson

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1. Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

23. สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

1. Academic Search Ultimate 

2. Education Research Complete

3. Education Source 

4. H.W. Wilson

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

7. SpringerLink Journal

1.Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science

24. สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

1. Academic Search Ultimate 

2. Education Research Complete

3. Education Source 

4. H.W. Wilson

5. SAGE Journals

6. ScienceDirect eJournal

1.Proquest Dissertations & Theses Global

2. SAGE Knowledge

1. NewsClip4

2. Scopus

3. Web of Science