แบบทดสอบ / แบบประเมินการอบรม

1. การอบรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและ/หรือการสืบค้น SWU Discovery

          1.1 แบบทดสอบก่อนการอบรมการสืบค้น SWU Discovery (Pretest) 

          1.2 แบบทดสอบ/แบบประเมินหลังการอบรมการสืบค้น SWU Discovery

 

2. การอบรมโปรแกรมที่ 1: แนะนำห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้นและฐานข้อมูลออนไลน์ (SWUDiscovery & Online Databases)

         2.1 แบบทดสอบก่อนการอบรมการสืบค้น SWU Discovery & Online Databases (Pretest)

         2.2 แบบทดสอบ/แบบประเมินหลังการอบรมการสืบค้น SWU Discovery & Online Databases

 
3. การอบรมโปรแกรมที่ 2: การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

         3.1 แบบทดสอบก่อนการอบรมการใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote (Pretest)

         3.2 แบบทดสอบ/แบบประเมินหลังการอบรมการใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote


4. แบบประเมินการอบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้า สำนักหอสมุดกลาง


5. แบบทดสอบการเขียนบรรณานุกรม