แบบทดสอบ / แบบประเมินการอบรม

1. การอบรมการสืบค้น SWU Discovery

• 1.1 แบบทดสอบการอบรมการสืบค้น SWU Discovery (Pretest) 

• 1.2 แบบทดสอบ/แบบประเมิน หลังการอบรมการสืบค้น SWU Discovery

 

2. การอบรมโปรแกรมที่ 1: แนะนำห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้นและฐานข้อมูลออนไลน์ (SWUDiscovery&Online Databases)

• 2.1 แบบทดสอบการอบรมการสืบค้น SWU Discovery & Online Databases (Pretest)

• 2.2 แบบทดสอบ/แบบประเมิน หลังการอบรมการสืบค้น SWU Discovery & Online Databases

 

3. การอบรมโปรแกรมที่ 2: การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

• 3.1 แบบทดสอบการอบรมการใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote (Pretest)

• 3.2 แบบทดสอบ/แบบประเมิน หลังการอบรมการใช้งานโปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote

 

4. แบบประเมินการอบรมห้องสมุด

 

5. แบบทดสอบการเขียนบรรณานุกรม