แนะนำการใช้ (User Guides)


 

เรื่องyoutubepdfhtml
SWU Discovery คืออะไร youtube pdf  
การสืบค้นทรัพยากร      
สืบค้นอย่างไรให้ได้ผลตามต้องการ

ep.1youtube

ep.2youtube

pdf  
วิธีการสืบค้นหนังสือจากเครื่องมือสืบค้น SWU Discovery youtube pdf  
วิธีการสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องมือสืบค้น SWU Discovery youtube  
วิธีการสืบค้นบทความวารสารจากเครื่องมือสืบค้น SWU Discovery youtube pdf  
การจัดกระทำกับผลการสืบค้นจากเครื่องมือสืบค้น SWU Discovery   pdf  
การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและใช้บริการอัตโนมัติต่าง ๆ       
  การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและใช้บริการอัตโนมัติต่าง ๆ ผ่านระบบ SWU Discovery youtube   html
  การต่ออายุหนังสือในระบบ (Renew) ผ่านระบบอัตโนมัติ SWU Discovery youtube pdf  
  การจองหนังสือผ่านระบบอัตโนมัติ SWU Discovery youtube pdf

 

อบรมแนะนำการสืบค้นทรัพยากร      
อบรมแนะนำบริการ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 youtube    


ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง