โปรแกรมแนะนำเพื่อการค้นคว้า

 


โปรแกรมที่ 1: แนะนำห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้นและฐานข้อมูลออนไลน์ (SWUDiscovery&Online Databases)

แนะนำห้องสมุด บริการและแหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ของห้องสมุด วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเบื้องต้นผ่าน SWUDiscovery และการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติต่างๆ รวมถึงทรัพยากรเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการผ่าน SWUDiscovery

:: ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

โปรแกรมที่ 2: การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote

แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิงสำหรับการทำรายงาน งานวิจัย/ปริญญานิพนธ์ (รับอบรมเป็นกลุ่ม) ผู้ที่จะเข้าอบรมโปรแกรม EndNote ควรผ่านการอบรมโปรแกรม 1 มาก่อน

:: ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

**จำนวนผู้เข้าอบรมขั้นต่ำในการเปิดอบรม คือ 5 คน (บัณฑิตศึกษา/อาจารย์/บุคลากร) และ 15 คน 

 

 แนะนำการใช้ห้องสมุดสำรับนิสิตระดับปริญญาตรีปี 1 : การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
 (ปริญญาตรีปี 1 จำนวน 15 คนขึ้นไป) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

 

 

ขั้นตอนการจองอบรมโปรแกรมของห้องสมุด

**กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า**

  • ในกรณีที่ไม่ได้มาห้องสมุดด้วยตนเอง สามารถจองผ่าน 
    แบบฟอร์มจองอบรมโปรแกรมการศึกษาค้นคว้า  
  • ติดต่อเคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง หรือ โทร. 02-649-5443, 02-649-5000 ต่อ 15386 หรือ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  • ส่งข้อความทางเฟซบุ๊ค : facebook.com/oklib.swu.ac.th/ หรือสืบค้นโดยใช้ชื่อ “Oklib(Ongkharak Library, SWU)”
  • Line : oklib
  • ทางอีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ทางโทรศัพท์ : 02-6495421 , 02-6495000 ต่อ 21250