โปรแกรมแนะนำเพื่อการค้นคว้า

 

สำนักหอสมุดกลาง จัดบริการอบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าให้กับนิสิต คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ โปรแกรมการจัดอบรม ประกอบด้วย

โปรแกรมที่ 1: แนะนำการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น/ฐานข้อมูลออนไลน์ (SWUDiscovery & Online Databases)
           แนะนำห้องสมุด บริการและแหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ของห้องสมุด การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติต่าง ๆ วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเบื้องต้นผ่านเครื่องมือสืบค้น SWUDiscovery และฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการ
          :: จำนวนผู้เข้าอบรมขั้นต่ำ 5 คน
          :: ระยะเวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง 30 นาที

โปรแกรมที่ 2: การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Endnote
           แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม EndNote (รวมถึงโปรแกรม Mendeley และ Zotero) เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิงสำหรับการทำรายงาน งานวิจัย/ปริญญานิพนธ์
           ผู้ที่จะเข้าอบรมโปรแกรมที่ 2 นี้ ควรผ่านการอบรมโปรแกรมที่ 1 มาก่อน
          :: จำนวนผู้เข้าอบรมขั้นต่ำ 5 คน
          :: ระยะเวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง

โปรแกรมที่ 3: ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
           แนะนำการใช้บริการและแหล่งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติต่าง ๆ และวิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเบื้องต้นผ่านเครื่องมือสืบค้น SWUDiscovery 
          :: จำนวนผู้เข้าอบรมขั้นต่ำ 15 คน
          :: ระยะเวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

 --------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการจองอบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าของห้องสมุด
       **กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า** ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
        สำนักหอสมุดกลาง ประสานมิตร
               
• เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง
               • Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว
               • Line : @libswu
               • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               • Tel : 063-801-3030, 02-649-5443, 02-649-5000 ต่อ 15386

        ห้องสมุดองครักษ์
               • Facebook : Oklib(Ongkharak Library, SWU)
               • Line : oklib
               • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               • Tel : 083-434-3752, 02-649-5421-2