บรรณารักษ์ประสานงาน

  บทบาทหน้าที่ / ความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานการติดต่อกับคณาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาของคณะต่างๆ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุด (จัดหาและจำหน่ายทรัพยากรห้องสมุด)
  2. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือคณาจารย์ทั้งแบบทางไกลและที่ทำงานในเรื่องการสืบค้นและการเข้าถึงทรัพยากรที่สนองความต้องการด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย
  3. ดำเนินการจัดอบรม/แนะนำทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับคณาจารย์
  4. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือคณาจารย์ในการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด
  5. ส่งเสริมและทำการตลาดในเรื่องบริการ ทรัพยากร ข่าวสาร และกิจกรรมของห้องสมุด
  6. ช่วยการพัฒนาคลังทรัพยากรห้องสมุดทุกรูปแบบ ได้แก่ ฉบับพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย รวมถึงประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล เมตะดาตา และการวิเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งการสังเคราะห์เพื่อปรับปรุงการค้นคืนและการใช้ประโยชน์
  7. รวบรวมหัวข้อ/คำสำคัญในโครงการวิจัยของอาจารย์เพื่อช่วยแนะนำ/สืบค้นสารสนเทศที่ต้องการ
  8. ประสานงานกับห้องสมุดสาขาเพื่อร่วมกันทำงานเป็นทีม รวมถึงทำงานร่วมกับห้องสมุดสถาบันอื่นๆ ในแบบภาคีหรือกลุ่มเฉพาะ
  9. เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด คณะ และมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรตนเองแก่ชุมชน

 

 บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

คณะ/สำนักผู้รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ / คณะสังคมศาสตร์ /
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน /
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา / คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
กลุ่ม 1
เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
มัทนา บุญประเสริฐ
อัญชลี ตุ้มทอง
ละออ ไวยมานะกิจ
คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ /
คณะศิลปกรรมศาสตร์ / วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม/
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ / วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กลุ่ม 2
ศิวพร ชาติประสพ
กัญญาดา งึมกระโทก
ฐานวีร์ ศรีจิระพัชร์
มัณฑนา เจริญแพทย์
มาลินี ภูหมั่นเพียร
คณะมนุษยศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / บัณฑิตวิทยาลัย /
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ /
สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
กลุ่ม 3
อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
นันทนา เศาจวุฒิพงศ์
จงกล พุกพูน
ปภาดา น้อยคำยาง
ปัทมาพร ยุวพรพงศ์กุล

ห้องสมุดองครักษ์

คณะ/สำนักผู้รับผิดชอบ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่ม 1
สุจิตรา รัตนสิน
ศุภลักษณ์ ผลแก้ว
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ: คณะกายภาพบำบัด /
คณะพยาบาลศาสตร์ /คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่ม 2
น้ำเงิน เฉลียวพจน์
อัมพร ขาวบาง
คณะพลศึกษา / วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย /
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
กลุ่ม 3
หทัยรัตน์ ธีรกุล
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์

ประสานงานรายบุคคล

สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

ผู้รับผิดชอบอีเมล / เบอร์ติดต่อ
กลุ่ม 1   
เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
งานส่งเสริมผู้ใช้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386, 11977
สายตรง: 02-649-5443
ศิวพร ชาติประสพ
งานส่งเสริมผู้ใช้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386, 11977
สายตรง: 02-649-5443
อัญชลี ตุ้มทอง
งานส่งเสริมผู้ใช้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15387, 11976
สายตรง: 02-2584002-3 ต่อ 121
มัทนา บุญประเสริฐ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 11982
สายตรง: 02-649-5441
กลุ่ม 2  
ฐานวีร์ ศรีจิระพัชร์
งานส่งเสริมผู้ใช้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386, 11977
สายตรง: 02-649-5443
มัณฑนา เจริญแพทย์
งานส่งเสริมผู้ใช้
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15387, 11976
หรือ 02-2584002-3 ต่อ 121
 กัญญดา งึมกระโทก
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 11982
สายตรง: 02-649-5441
 มาลินี ภูหมั่นเพียร
งานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-6495438
กลุ่ม 3   
 อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
งานส่งเสริมผู้ใช้
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386
สายตรง: 02-649-5443
นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ์
งานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-6495438
ปภาดา น้อยคำยาง
งานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลฯ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-6495438

 

ประสานงานรายบุคคล

สำนักหอสมุดกลาง (ห้องสมุดองครักษ์)

ผู้รับผิดชอบอีเมล / เบอร์ติดต่อ
กลุ่ม 1  
สุจิตรา รัตนสิน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27234, 21253, 27228
สายตรง: 02-649-5422, 0-2649-5806
ศุภลักษณ์ ผลแก้ว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27234, 21253, 27228 
สายตรง: 02-649-5422, 0-2649-5806
กลุ่ม 2  
น้ำเงิน เฉลียวพจน์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27226, 21254, 27229
สายตรง: 02-649-5422, 02-649-5807
 อัมพร ขาวบาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27234, 21254, 27229
สายตรง: 02-649-5422, 02-649-5807
กลุ่ม 3  
หทัยรัตน์ ธีรกุล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27238, 21255, 27230  
สายตรง:0-2649-54212, 02-649-5808
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27238, 21255 , 27230
สายตรง: 02-649-5422, 0-2649-5808