บรรณารักษ์ประสานงาน

  บทบาทหน้าที่ / ความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานการติดต่อกับคณาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาของคณะต่างๆ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุด (จัดหาและจำหน่ายทรัพยากรห้องสมุด)
  2. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือคณาจารย์ทั้งแบบทางไกลและที่ทำงานในเรื่องการสืบค้นและการเข้าถึงทรัพยากรที่สนองความต้องการด้านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย
  3. ดำเนินการจัดอบรม/แนะนำทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับคณาจารย์
  4. ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือคณาจารย์ในการใช้บริการต่างๆ ของห้องสมุด
  5. ส่งเสริมและทำการตลาดในเรื่องบริการ ทรัพยากร ข่าวสาร และกิจกรรมของห้องสมุด
  6. ช่วยการพัฒนาคลังทรัพยากรห้องสมุดทุกรูปแบบ ได้แก่ ฉบับพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อตอบสนองการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัย รวมถึงประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล เมตะดาตา และการวิเคราะห์สารสนเทศ รวมทั้งการสังเคราะห์เพื่อปรับปรุงการค้นคืนและการใช้ประโยชน์
  7. รวบรวมหัวข้อ/คำสำคัญในโครงการวิจัยของอาจารย์เพื่อช่วยแนะนำ/สืบค้นสารสนเทศที่ต้องการ
  8. ประสานงานกับห้องสมุดสาขาเพื่อร่วมกันทำงานเป็นทีม รวมถึงทำงานร่วมกับห้องสมุดสถาบันอื่นๆ ในแบบภาคีหรือกลุ่มเฉพาะ
  9. เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุด คณะ และมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรตนเองแก่ชุมชน

 

 บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

คณะ/สำนักผู้รับผิดชอบ

• คณะมนุษยศาสตร์

• คณะวิทยาศาสตร์

• คณะทันตแพทยศาสตร์

• วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

• วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

• บัณฑิตวิทยาลัย

• สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

• สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

กลุ่ม 1


อิสยาห์ พันศิริพัฒน์

มัทนา บุญประเสริฐ

• คณะศึกษาศาสตร์

• คณะสังคมศาสตร์

• คณะศิลปกรรมศาสตร์

• คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

• คณะเศรษฐศาสตร์

• วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

• คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

• สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

กลุ่ม 2

 

ศิวพร ชาติประสพ

นันทนา เศาจวุฒิพงศ์

• งานวารสารและฐานข้อมูลออนไลน์

• งานคลังสถาบัน (IR)

• งานบริการช่วยค้นคว้า

กัญญาดา งึมกระโทก

ปภาดา น้อยคำยาง

เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี

ห้องสมุดองครักษ์

คณะ/สำนักผู้รับผิดชอบ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่ม 1
สุจิตรา รัตนสิน
ศุภลักษณ์ ผลแก้ว
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ: คณะกายภาพบำบัด /
คณะพยาบาลศาสตร์ /คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่ม 2
น้ำเงิน เฉลียวพจน์
อัมพร ขาวบาง
คณะพลศึกษา / วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย /
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
กลุ่ม 3
หทัยรัตน์ ธีรกุล
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์

ประสานงานรายบุคคล

สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

ผู้รับผิดชอบอีเมล / เบอร์ติดต่อ
มัณฑนา เจริญแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15387, 11976
หรือ 02-2584002-3 ต่อ 121
 มาลินี ภูหมั่นเพียร
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-6495438
อัญชลี ตุ้มทอง
หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15387, 11976
สายตรง: 02-2584002-3 ต่อ 121
กลุ่ม 1  
อิสยาห์ พันศิริพัฒน์
งานบริการช่วยค้นคว้า (บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าฯ, การใช้โปรแกรม EndNote) 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386
สายตรง: 02-649-5443
มัทนา บุญประเสริฐ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (จัดหาทรัพยากรภาษาต่างประเทศ) 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 11982
สายตรง: 02-649-5441
กลุ่ม 2   
ศิวพร ชาติประสพ
งานบริการช่วยค้นคว้า (บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าฯ, การใช้โปรแกรม Turnitin) 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386, 11977
สายตรง: 02-649-5443
นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ์
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (จัดหาทรัพยากรภาษาไทย) 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-6495438
บริการเฉพาะ  
ปภาดา น้อยคำยาง
งานคลังสถาบัน (IR) 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15381
สายตรง: 02-6495438
 กัญญดา งึมกระโทก
งานวารสารและฐานข้อมูลออนไลน์ 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 11982
สายตรง: 02-649-5441
เปี่ยมสุข ทุ่งกาวี
งานบริการช่วยค้นคว้า
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 15386, 11977
สายตรง: 02-649-5443

 

ประสานงานรายบุคคล

สำนักหอสมุดกลาง (ห้องสมุดองครักษ์)

ผู้รับผิดชอบอีเมล / เบอร์ติดต่อ
กลุ่ม 1  
สุจิตรา รัตนสิน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27234, 21253, 27228
สายตรง: 02-649-5422, 0-2649-5806
ศุภลักษณ์ ผลแก้ว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27234, 21253, 27228 
สายตรง: 02-649-5422, 0-2649-5806
กลุ่ม 2  
น้ำเงิน เฉลียวพจน์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27226, 21254, 27229
สายตรง: 02-649-5422, 02-649-5807
 อัมพร ขาวบาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27234, 21254, 27229
สายตรง: 02-649-5422, 02-649-5807
กลุ่ม 3  
หทัยรัตน์ ธีรกุล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27238, 21255, 27230  
สายตรง:0-2649-54212, 02-649-5808
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรภายใน: 27238, 21255 , 27230
สายตรง: 02-649-5422, 0-2649-5808