การตีพิมพ์บทความวิจัยบน Open Access

การตีพิมพ์บทความวิจัยบน Open Access

อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถตัดสินใจเลือกตีพิมพ์บทความวิจัยบน Open Access ที่ปัจจุบันมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง มีผู้อ่านบทความจำนวนมาก ใช้เวลาที่รวดเร็วกว่าในการตีพิมพ์ รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ด้วย

Clute Institute  ตีพิมพ์บทความในสาขาการศึกษา ธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ โดยทุกบทความผ่าน peer review รวมทั้งบทความในการประชุมนานาชาติ

De Gruyter ตีพิมพ์บทความในสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review

Elsevier ตีพิมพ์บทความในสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดผ่านฐานข้อมูล ScienceDirct

Hindawi ตีพิมพ์บทความในสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของวารสารแต่ละชื่อ ตั้งแต่ระดับการเป็นทียอมรับ  ระยะเวลา ค่าการอ้างถึง (Cite Score) และค่า Impact Factor

MDPI ตีพิมพ์บทความวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เกษตรกรรม ยา ฟิสิกส์ เป็นต้น

OJEMB เป็นวารสารทางด้านวิศวกรรมของ IEEE ที่มุ่งเน้นสาขาวิชาด้านการแพทย์และชีววิทยา ที่ครอบคลุมพัฒนาการและการประยุกต์ใช้แนวความคิดทางวิศวกรรมและวิธีการทางชีววิทยา การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อแก้ปัญหาด้านชีววิทยา การแพทย์และการดูแลสุขภาพ

PeerJ ตีพิมพ์วารสารวิจัยในสาขาชีววิทยา ชีวิตวิทยา (Life Science) สิ่งแวดล้อมวิทยา และการแพทย์

   - PeerJ Computer Science ตีพิมพ์บทความวิจัยในสหสาขาวิชาตั้งแต่ปี 2015 มีการทำดัชนีบทความลงในฐานข้อมูลดัชนี ได้แก่ Scopus, Web of Science, Google Scholar, CuteSeerX, OCLC, DOAJ, Proquest Database, Inspec และ SceienceOpen

    - PeerJ Chemistry 

    - PeerJ Analytic Chemistry 

    - PeeJ Inorganic Chemistry 

    - PeerJ Materials Science 

    - PeerJ Organic Chemistry 

PLOS ตีพิมพ์บทความวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์

Research Publish Journal ตีพิมพ์บทความสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review

Sage Open ตีพิมพ์บทความวิจัยในสาขาการศึกษา การสื่อสาร จิตวิทยา ธุรกิจและการจัดการ มนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย  สารสนเทศศาสตร์ และอาชญากรรม โดยมีการทำดัชนีบทความใน Clarivate Analytics: Social Science Citation Index, DOAJ, ERIC, ProQuest, และ Scopus 

Springer Nature ตีพิมพ์บทความสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดผ่านฐานข้อมูล Springer Nature

Taylor&Francis ตีพิมพ์บทความสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review

Willy Open Access  ตีพิมพ์บทความสหสาขาวิขา โดยทุกบทความผ่าน peer review สามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดผ่านฐานข้อมูล Willy

 

รายชื่อวารสารบน Open Access

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open-access_journals

https://www.omicsonline.org/top-best-open-access-journals.php

ประเภทของ Open Access

Pre-print      ต้นฉบับร่างที่ยังไม่ผ่าน peer review ที่ส่งเผยแพร่เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจาก peers

Post-print     ต้นฉบับร่างที่ผ่าน peer review แล้ว

Version of Record (VOR)  ต้นฉบับชุดท้ายสุดหลังจากผ่านการอ่านของ peers แล้วส่งให้สำนักพิมพ์

Hybrid   ประเภทของวารสารที่บทความที่แท้จริงอยู่บน open access ขณะที่บทความอื่น ๆ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง

Accepted author manuscript   ต้นฉบับชุดท้ายสุดที่ได้รับการยอมรับตีพิมพ์ของสำนักพิมพ์

Eprint          ชุดดิจิทัลของเอกสารวิจัยแบบออนไลน์สำหรับการจัดเก็บ

Green OA    การทำชุดต้นฉบับร่างที่สามารถเข้าถึงเสรีผ่านที่จัดเก็บ

Gold OA      การทำต้นฉบับชุดท้ายสุดให้เข้าถึงได้ทันทีอย่างเสรีโดยสำนักพิมพ์

Gratis OA     บทความพร้อมให้อ่านแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย แม้ว่าจะมีข้อจำกัดของคำว่า “All Rights Reserved”

Libre OA      บทความพร้อมให้เข้าถึงบนลิขสิทธิ์แบบเปิด อนุญาตให้แบ่งปันและใช้ซ้ำได้

Diamond OA  รูปแบบของการเข้าถึงแบบเปิดที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายของผู้เขียน