คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

 

 
การสืบค้น SWUDiscovery 
 
1. ต้องการทราบว่าวารสารชื่อที่ต้องการ มีให้บริการในห้องสมุดหรือไม่ ต้องสืบค้นอย่างไร

            ตอบ : สามารถสืบค้นได้โดยใช้เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ SWU Discovery
                      ในเมนู Advanced Search > พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการในช่องทางการสืบค้น > เลือก in theTitle
                      ในกรณีที่ทราบชื่อวารสารและเลือก Material Type เป็น Journals
                      หรือตรวจสอบรายชื่อวารสารใหม่ที่เครื่องสืบค้นวารสารชั้น 3

2. สืบค้นปริญญานิพนธ์เฉพาะของแต่ละสาขาวิชา ทำอย่างไร

            ตอบ กรณีต้องการค้นว่ามีปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ใดบ้างในสาขาวิชาที่ต้องการ
                     สามารถสืบค้นผ่านเครื่องมือ SWU Discovery โดย
                     > ระบุวิชาเอกตามต้องการ ทั้งนี้จะต้องพิมพ์ชื่อวิชาเอกที่ถูกต้อง เช่น การบริหารการศึกษา
                     > หากต้องการเจาะจงเฉพาะปริญญาโทหรือเอก ให้ระบุอักษรย่อระดับปริญญาไว้ข้างหน้าวิชาเอก
                         เช่น กศ.ด. การบริหารการศึกษา คือ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
             >สาขาการบริหารการศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา คือ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เป็นต้น

3. กรณีทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหนังสือ ควรจะสืบค้นอย่างไร

          ตอบ : กรณีทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหนังสือ เพื่อความรวดเร็วควรใช้เครื่องมือสืบค้น SWU Discovery ในเมนู
                    Browse Search ซึ่งเป็นการสืบค้นตามลำดับอักษร โดยสืบค้นข้อมูลด้วยคำแบบเรียงตามลำดับ           
                  อักษรตัวแรกของรายการที่สืบค้น การสืบค้นวิธีนี้ ผู้ใช้ต้องทราบชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ฯลฯ ที่ถูกต้อง
                  โดยเฉพาะในส่วนแรกที่ขึ้นต้น มิฉะนั้นผลการค้นอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่พบข้อมูล หากไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้อง
                  และตำแหน่งของคำ ควรสืบค้นเครื่องมือ SWU Discovery

4. หากสืบค้นข้อมูลเจอ Check holdings หมายถึงอะไร?

            ตอบ : ผลรายการสืบค้นที่ได้ปรากฎคำว่า Check holdings จะเป็นรายการ บทความวารสารภาษาไทย 
               
      >หากต้องการใช้ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์วารสาร ชั้น 3 สำนักหอสมุดกลาง
                      >ในกรณีที่เป็นหนังสือจะเป็นหนังสือที่ห้องสมุดได้ทำการสั่งซื้อแต่ยังไม่ให้บริการ >>หากต้องการตัวเล่มติดต่อ
                      เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2
                     >หากมีที่ห้องสมุดองครักษ์ สามารถติดต่อขอถ่ายเอกสารได้ โดยติดต่อที่บรรณารักษ์เคาน์เตอร์บริการ
                         ตอบคำถาม ชั้น 2

5. สามารถจองหนังสือผ่านระบบห้องสมุดได้หรือไม่

          ตอบ :  สามารถทำได้ ในกรณีที่เป็นหนังสือที่มีการยืมออกไปแล้วเท่านั้น
                     หากมีสถานะอยู่บนชั้น (On Shelf) ไม่สามารถจองได้
                    >>คู่มือการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติ

6. ยืมหนังสือต่อในระบบได้หรือไม่

         ตอบ : สามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) ผ่านระบบห้องสมุดได้ ด้วยการ Sign in
                   โดยใส่บัวศรีไอดี  คู่มือการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติ 

7. ผู้ใช้ภายนอกสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้หรือไม่

         ตอบ : ผู้ใช้ภายนอกสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่เป็น ปริญญานิพนธ์ (Thesis) ของ มศว ได้เท่านั้น
                  ส่วนฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้
                  สามารถดาวน์โหลดปริญญานิพนธ์ ของ มศว ผ่านเครื่องมือ SWU Discovery

8. หากต้องการเอกสารฉบับเต็ม Full text available, online access ต้องทำอย่างไร

          ตอบ 1.หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้เชื่อมต่อ WIFI ของมหาวิทยาลัยหรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแล้วใส่ บัวศรีไอดี
                    จึงสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 

                  2. หากอยู่ที่บ้านหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้เชื่อมต่อ CL OpenAthens ของสำนักหอสมุดกลางจึงจะสามารถ
                      ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 

 9. หากไม่มีหนังสือในห้องสมุดแล้วต้องการยืมระหว่างห้องสมุดอื่นๆ จะต้องทำอย่างไร

ตอบ : 1.สามารถไปยืมหนังสือที่อื่นด้วยตนเองโดยขอใบยืมระหว่างห้องสมุดได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามชั้น 2 

2. สามารถให้ห้องสมุดยืมตัวเล่มจากห้องสมุดอื่นๆโดยส่งมาทางไปรษณีย์ โดยผู้ใช้บริการจะต้องเสียค่าใช้บริการเองทั้งหมด สามารถขอมาได้ที่ https://forms.gle/wq4ADDaMRghp9UUD6