คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


  • ต้องการทราบว่าวารสารชื่อที่ต้องการ มีให้บริการในห้องสมุดหรือไม่ ต้องสืบค้นอย่างไร

            ตอบ : สามารถสืบค้นได้โดยใช้เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ SWU Discovery ในเมนู Advanced Search พิมพ์ชื่อ วารสารที่ต้องการในช่องทางการสืบค้น เลือก in theTitleในกรณีที่ทราบชื่อวารสารและเลือก Material Type เป็น Journals หรือตรวจสอบรายชื่อวารสารใหม่ที่เครื่องสืบค้นวารสารชั้น 3

  • สืบค้นปริญญานิพนธ์เฉพาะของแต่ละสาขาวิชา ทำอย่างไร

            ตอบ กรณีต้องการค้นว่ามีปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ใดบ้างในสาขาวิชาที่ต้องการ สามารถสืบค้นผ่านเครื่องมือ
            SWU Discovery โดย

          > ระบุวิชาเอกตามต้องการ ทั้งนี้จะต้องพิมพ์ชื่อวิชาเอกที่ถูกต้อง

          > หากต้องการเจาะจงเฉพาะปริญญาโทหรือเอก ให้ระบุอักษรย่อระดับปริญญาไว้ข้างหน้าวิชาเอก เช่น
             กศ.ด. การบริหารการศึกษา คือ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

          >สาขาการบริหารการศึกษา กศ.ม. การบริหารการศึกษา คือ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา เป็นต้น

  • กรณีทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหนังสือ ควรจะสืบค้นอย่างไร

          ตอบ : กรณีทราบชื่อผู้แต่ง หรือชื่อหนังสือ เพื่อความรวดเร็วควรใช้เครื่องมือสืบค้น
          SWU Discoveryในเมนู Browse Search ซึ่งเป็นการสืบค้นตามลำดับอักษร โดยสืบค้นข้อมูลด้วยคำแบบเรียงตามลำดับ           
           อักษรตัวแรกของรายการที่สืบค้น การสืบค้นวิธีนี้ ผู้ใช้ต้องทราบชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ฯลฯ ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะใน 
          ส่วนแรกที่ขึ้นต้น มิฉะนั้นผลการค้นอาจจะคลาดเคลื่อนหรือไม่พบข้อมูล หากไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้องและตำแหน่งของ
          คำ ควรสืบค้นเครื่องมือ SWU Discovery

  • หากสืบค้นข้อมูลเจอ Check holdings หมายถึงอะไร?

            ตอบ : ผลรายการสืบค้นที่ได้มาแบบนี้เป็น บทความวารสารภาษาไทย หากต้องการใช้ให้ติดต่อที่เคาน์เตอร์วารสาร ชั้น 3               
            สำนักหอสมุดกลาง หากมีที่ห้องสมุดองครักษ์ สามารถติดต่อขอถ่ายเอกสารได้ โดยติดต่อที่บรรณารักษ์เคาน์เตอร์บริการ
             ตอบคำถาม ชั้น 2

  • สามารถจองหนังสือผ่านระบบห้องสมุดได้หรือไม่

ตอบ :  สามารถทำได้ ในกรณีที่เป็นหนังสือที่มีการยืมออกไปแล้วเท่านั้น
หากมีสถานะอยู่บนชั้น (On Shelf) ไม่สามารถจองได้
คู่มือการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติ https://lib.swu.ac.th/index.php/services/circulation-services/request

  • ยืมหนังสือต่อในระบบได้หรือไม่

ตอบ : สามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) ผ่านระบบห้องสมุดได้ ด้วยการ Sign in
โดยใส่บัวศรีไอดี  คู่มือการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติ 

https://lib.swu.ac.th/index.php/services/circulation-services/renew

  • ผู้ใช้ภายนอกสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้หรือไม่

ตอบ : ผู้ใช้ภายนอกสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่เป็น ปริญญานิพนธ์ (Thesis) ของ มศว ได้เท่านั้น ส่วนฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ สามารถดาวน์โหลดปริญญานิพนธ์ ของ มศว ได้ที่ : lib.swu.ac.th

  • หากต้องการเอกสารฉบับเต็ม Full text available, online access ต้องทำอย่างไร

ตอบ 1.หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้เชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแล้วใส่ บัวศรีไอดี จึงสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 
- หากอยู่ที่บ้านหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้เชื่อมต่อ CL OpenAthens ของสำนัก 
หอสมุดกลางจึงจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้