บริการช่วยค้นหาหนังสือ

แนวทางในการบริการช่วยค้นหาหนังสือให้ผู้ใช้มี 2 แนวทาง ได้แก่

 1. บริการช่วยหาตัวเล่มที่ชั้น

  ในกรณีที่สืบค้นเลขเรียกหนังสือและตรวจสอบสถานภาพของหนังสือ (On shelf) จาก OPAC เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบหนังสือที่ชั้น สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการแต่ละชั้น เพื่อให้ช่วยค้นหาหนังสือที่ต้องการ

 2. บริการช่วยค้นหา/ติดตามหนังสือ

  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ช่วยหาหนังสือจากชั้นแล้วไม่พบ แต่ผู้ใช้ยังคงต้องการตัวเล่มอยู่ ผู้ใช้สามารถใช้ “บริการช่วยค้นหา/ติดตามหนังสือ” **ทั้งนี้ทางงานบริการทรัพยากรสารสนเทศจะให้บริการค้นหาเฉพาะหนังสือที่มีสถานภาพเป็น On shelf เท่านั้น**

  ขั้นตอนการใช้บริการ

  1.1 แจ้งความจำนงในการใช้ “บริการช่วยค้นหาหนังสือ” ที่โต๊ะบริการตอบคำถามฯ หรือที่เคาน์เตอร์บริการของแต่ละชั้น

  1.2 กรอกแบบฟอร์ม “แบบกรอกรายการหนังสือที่ให้ช่วยค้นหา” โดยกรอกข้อมูลของหนังสือให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลติดต่อให้ชัดเจน (สำหรับในกรณีที่เจ้ำหน้าที่ต้องการติดต่อกลับ)

  1.3 เงื่อนไขการให้บริการ : ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ติดต่องานบริการฯ กลับภายใน 2 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ติดต่อกลับภายในเวลาที่กำหนด ทางงานบริการฯ จะนำหนังสือที่ให้ช่วยค้นหากลับขึ้นชั้น ทั้งนี้จะเก็บหนังสือไว้ให้ผู้ใช้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนชั้น 2 เป็นเวลา 7 วัน ทำการ (รวมวันเสาร์-อาทิตย์)