โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

 

**สำนักหอสมุดกลางจะพิจารณายกเลิกบอกรับโปรแกรม Endnote ในปี 2567 **
 
 เนื่องจากมีโปรแกรมอื่นที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถนำมาใช้ทดแทนได้ เพื่อนำงบประมาณไปบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์อื่นเพิ่มเติม  
   ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566
   ขอความกรุณาผู้ใช้บริการทำแบบสำรวจการใช้ที่ https://forms.gle/5YqyEt3btszk9CEw5


Download Program 

  • EndNote (สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ถึงเดือนธันวาคม 2566)

 

แนะนำการใช้โปรแกรม EndNote


คู่มือการลงรายการอ้างอิงในโปรแกรม Endnote

 

 


การใช้งานเพิ่มเติม


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม EndNote