การใช้โปรแกรม Endnote

เรื่องyoutubepdfhtml
การใช้โปรแกรม Endnote21   pdf  
 • แนะนำโปรแกรม Endnote21
  pdf  
 •  การติดตั้งโปรแกรม Endnote21
  pdf  
 •  การสร้างฐานข้อมูล (Library) (การตั้งค่าเริ่มต้นก่อนใช้งาน และการเพิ่ม Style เข้าโปรแกรม Endnote)
  pdf  
 •  การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์
  pdf  
 •  การสร้างข้อมูลบรรณานุกรมขึ้นเองด้วยการพิมพ์
  pdf  
 •  การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ PDF
pdf  
 •  การจัดหมวดหมู่ข้อมูลในฐานข้อมูล (Library)
  pdf  
 •  การสำรองข้อมูล Endnote
pdf  
 •  การนำเสนอข้อมูลบรรณานุกรมในโปรแกรม Word Processing
             pdf  
>> การใช้โปรแกรม Endnote 21 สำหรับ Mac      
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Endnote 21 สำหรับเครื่อง MAC   pdf  
คู่มือขั้นตอนการใช้โปรแกรม Endnote 21 สำหรับเครื่อง MAC    pdf

 

การใช้โปรแกรม EndnoteX9   pdf  
 • โปรแกรม Endnote คืออะไร
youtube pdf  
 •  การติดตั้งโปรแกรม Endnote
youtube pdf  
 •  การสร้าง Library การตั้งค่าเริ่มต้นก่อนใช้งาน และการนำ Style ของมหาวิทยาลัยเข้าโปรแกรม Endnote
youtube pdf  
 •  การนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (Library Catalog)
youtube pdf  
 •  การนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)
youtube pdf  
 •  การสร้างข้อมูลบรรณานุกรมขึ้นเองด้วยการพิมพ์
youtube pdf  
 •  การตรวจสอบและการปรับแก้ไขข้อมูลบรรณานุกรม
youtube  pdf  
 •  การจัดกลุ่มข้อมูล (Group) และการสำรองข้อมูล Library
youtube  pdf  
 •  การนำเสนอข้อมูลบรรณานุกรมในโปรแกรม Microsoft Word
          - pdf  
การอบรมแนะนำการใช้โปรแกรม EndNote      
                  อบรมหัวข้อ " การใช้โปรแกรม EndNote21 (เวอร์ชั่น Windows)" โดยสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 29 สิงหาคม 2566 youtube    
                  อบรมหัวข้อ " การใช้โปรแกรม EndNote21 (เวอร์ชั่น macOS)" โดยสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 29 สิงหาคม 2566 youtube    
                  อบรมหัวข้อ " การใช้โปรแกรม EndNote20" โดยสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  youtube    
                  อบรมหัวข้อ " การใช้โปรแกรม EndNoteX9: APA" โดยสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 24 สิงหาคม 2564 youtube pdf  
                  อบรมหัวข้อ " การใช้โปรแกรม EndNoteX9: Vancouver" โดยสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 23 กันยายน 2564 youtube pdf  

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง