บริการ Research Resources on Demands

research resources 06

บริการชี้แหล่งข้อมูลตามคำขอรายบุคคล สำหรับอาจารย์/นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย

 
บริการ Research Resources on Demands คือ บริการชี้แหล่งข้อมูลตามคำขอรายบุคคล สำหรับอาจารย์/นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยเฉพาะเจาะจง ครอบคลุม
      1. การส่งลิงก์รายชื่อวารสารหรือหนังสือตามสาขาวิชา (Subjects) ที่ต้องการ
      2. การส่งลิงก์รายการข้อมูลการวิจัยเฉพาะเรื่อง ตามหัวข้อวิจัย/คำสำคัญ (Keywords) ที่ต้องการ  
      หมายเหตุ: 1. เป็นบริการจัดส่งลิงก์รายการข้อมูลตามคำขอเท่านั้น ไม่รวมถึงการจัดส่งไฟล์เอกสารฉบับเต็ม
                      2. เป็นบริการชี้แหล่งข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการต่อยอดการสืบค้นต่อไป

ขั้นตอนการให้บริการ
     
1. กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการที่: https://forms.gle/gJ7idw66igFXFXFh9  (*ต้องใช้อีเมล @g.swu.ac.th)
      2. บรรณารักษ์จะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ก่อนจัดส่งข้อมูลให้ผู้ขอใช้บริการทางอีเมล

ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
     
 ที่ https://forms.gle/XhRL2S3GD5QKykog7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
      ประสานมิตร
            • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            • โทรศัพท์ : 0993250392
      องครักษ์
           • Facebook : Oklib(Ongkharak Library, SWU)
           • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           • โทรศัพท์ : 0834343752