บริการ Research Consultations Online

rearch consultation 07

บริการให้คำปรึกษาผ่านทางออนไลน์เป็นรายบุคคล

 

บริการ Research Consultations Online คือ บริการให้คำปรึกษาผ่านทางออนไลน์เป็นรายบุคคล สำหรับอาจารย์/นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย เช่น การสืบค้นข้อมูลตามสาขาวิชา (Subjects) หรือเฉพาะเรื่อง การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์และแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงรวมถึงการใช้โปรแกรม Endnote การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin เป็นต้น

ขั้นตอนการให้บริการ
     1. ผู้ขอใช้บริการทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการปรึกษา ที่ https://forms.gle/AFQLNTKg5KMnmKyG9 (*ต้องใช้อีเมล @g.swu.ac.th)
     2. ให้บริการในเวลาทำการ เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. โดยใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที
     3. หลังจากแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อขอใช้บริการแล้ว บรรณารักษ์จะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ
     ที่ https://forms.gle/SsypK5pNzXFBn8kk9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
      ประสานมิตร
            • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            • โทรศัพท์ : 0993250392
      องครักษ์
           • Facebook : Oklib(Ongkharak Library, SWU)
           • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           • โทรศัพท์ : 0834343752