แนะนำทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

new event Wiley Online eBook trial

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Wiley Online Book

wgsn1

แนะนำฐานข้อมูล World Global Style Network (WGSN): Fashion Trend

scopus index 18 18

ห้องสมุดรวบรวมจำนวนสิ่งพิมพ์ที่จัดทำดัชนีโดย Scopus

sage journals event

ฐานข้อมูล SAGE Journals

sage j1

แนะนำฐานข้อมูล SAGE Knowledge

swu ir scopus 17

สามารถตรวจสอบผลงานทางวิชาการจากฐานข้อมูล Scopus และ Springer Link ในคลังสถาบัน มศว (SWU IR)

Databases sdgo

ฐานข้อมูลใหม่ SDGO ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs)

nature slideขอเชิญชวนเข้าใช้งานวารสารทดลองใช้ Nature

newevent 500x333 65 15

แนะนำแหล่งทรัพยากร Open Access ที่สามารถเข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

SWU Online Databases 2024
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการประจำปี 2567 จำนวนรวม 25 ฐาน

swu databases 2023

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดให้บริการ ประจำปี 2566

newevent 500x333 65 16

แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ

ir fo1

ผลงานสาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอ่านได้แล้ว ในคลังสถาบัน มศว

j4.jpg

วารสารภาษาต่างประเทศที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบอกรับประจำปี 2566

ir hu

ผลงานแปล สาขาภาษาตะวันออก ในคลังสถาบัน มศว

new event cuebook3

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยกว่า 200 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ รวมถึงสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 sage web 28

หนังสือที่มีการเข้าใช้สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปีงบประมาณ 2565

ir children 10

รวมภาคนิพนธ์สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

film1

แนะนำวารสาร Film & Media Journals

 sage web 28

วารสารที่มีการเข้าใช้สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปีงบประมาณ 2565

sciencedirect ebook 09

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier

Childrens Literature ir65

ผลงานภาคนิพนธ์สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ปี 2565

database 26

ฐานข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจและการเงินจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

nikkei 310865
เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Nikkei Asia (Digital News) 

swu online databases1

บริการฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับนิสิต และบุคลากร มศว

database 27

 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์
 

ceic 06

 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CEIC Data: Economic Database System

education1

แนะนำฐานข้อมูล Education Research Complete

scifinder1 20

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต มศว ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านเคมี

cambrige 08

 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Core: eJournals