แนะนำทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

 sage web 28

หนังสือที่มีการเข้าใช้สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปีงบประมาณ 2565

newevent 500x333 65 16

แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ

ebook2

Agricultural Entrepreneurship (2019)

Untitled design

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยกว่า 200 ชื่อ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ รวมถึงสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ir hu

ผลงานแปล สาขาภาษาตะวันออก ในคลังสถาบัน มศว

ebook7

Business and Corporation Engagement with Higher Education: Models, Theories and Best Practices  (2019)

 sage web 28

วารสารที่มีการเข้าใช้สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำปีงบประมาณ 2565

ir children 10

รวมภาคนิพนธ์สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก

ebook3

Community-Based Language Learning: A Framework for Educators  (2019)

database 26

ฐานข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจและการเงินจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

sciencedirect ebook 09

บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier

ebook4

Pediatric Environmental Health (2019)

database 27

 

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์
 
nikkei 310865
เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล  Nikkei Asia (Digital News) 

ebook8

Engage the Brain: How to Design for Learning That Taps Into the Power of Emotion (2019)

scifinder1 20

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต มศว ทดลองใช้งานฐานข้อมูลด้านเคมี

ceic 06

 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล CEIC Data: Economic Database System

ebook5

Historical Dialectology in the Digital Age (2019)

scopus index 18 18

ห้องสมุดรวบรวมจำนวนสิ่งพิมพ์ที่จัดทำดัชนีโดย Scopus

cambrige 08

 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Cambridge Core: eJournals

ebook6

Data Security in Cloud Computing, Volume I (2019)

swu ir scopus 17

สามารถตรวจสอบผลงานทางวิชาการจากฐานข้อมูล Scopus และ Springer Link ในคลังสถาบัน มศว (SWU IR)

ebook open access 06

แนะนำแหล่ง ebooks list of OPEN ACCESS จากฐานข้อมูล Cambridge Core

ebook9

Monitored: Business and Surveillance in a Time of Big Data (2019)

newevent 500x333 65 15

แนะนำแหล่งทรัพยากร Open Access ที่สามารถเข้าใช้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

ebook1

Agricultural Science and Food Security  (2019)