บริการจัดส่งหนังสือสำหรับอาจารย์

 

บริการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด รวมถึงบริการสำเนาบทความวารสารที่มีให้บริการที่สำนักหอสมุดกลาง ห้องสมุดองครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ส่งไปถึงห้องทำงานของอาจารย์เฉพาะที่ประสานมิตร โดยหนังสือจะผ่านการยืมภายใต้ชื่อของอาจารย์ผู้ต้องการยืม และมีการตอบรับยืนยันหลังจากอาจารย์ได้รับตัวเล่มแล้ว

การประกันคุณภาพ

 1. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศจัดส่งหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด รวมทั้งสำเนาบทความวารสารให้อาจารย์ภายในเวลา 1 วันทำการหลังจากได้รับคำขอ ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (กรณีเป็นหนังสือที่ให้บริการที่สำนักหอสมุดกลาง) หรือภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับคำขอ (กรณีเป็นหนังสือที่ให้บริการที่ห้องสมุดองครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์)
 2. เมื่อได้รับคำขอใช้บริการ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศจะยืนยันการให้บริการไปยังอาจารย์ผ่านทางอีเมล ภายใน 1 วันทำการ

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริการส่งหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด และมีสถานภาพที่ไม่ได้ถูกยืมออก (On Shelf) เท่านั้น ทั้งนี้ครอบคลุมหนังสือที่ให้บริการอยู่ที่สำนักหอสมุดกลาง ห้องสมุดองครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
 2. บริการสำเนาบทความวารสารที่ให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง โดยผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าดำเนินการทำเสาเนาแผ่นละ 50 สตางค์
 3. การติดต่อขอใช้บริการจะติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมลเป็นหลัก อาจารย์โดยระบุข้อมูลต่างๆ ตามที่แจ้งในขั้นตอนการใช้บริการ ตามที่แจ้งไว้ด้านบน
 4. การกำหนดรอบเวลาในการจัดส่งนั้น จะสามารถกำหนดรอบเวลาได้หลังจากการยื่นคำขอ 1 วันถัดไป (ไม่นับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 5. จำนวนหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่น ๆ ที่ให้บริการเป็นไปตามสิทธิ์การยืมของอาจารย์ (สิทธิ์การยืมหนังสือ)
 6. กรณีที่ไม่สามารถส่งถึงอาจารย์ได้โดยตรง กรุณาแจ้งสถานที่/บุคคลที่รับเอกสารแทน
 7. อาจารย์/บุคคลที่รับเอกสารแทนต้องลงนามในแบบฟอร์มการนำส่งด้วยลายมือชื่อที่ชัดเจน

เวลาให้บริการจัดส่ง: วันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 1 รอบ คือ 14.00 น.

ขั้นตอนการใช้บริการ

 1. สืบค้นข้อมูลของหนังสือ/บทความผ่านทาง SWU Discovery Search จากนั้นเก็บรายชื่อหนังสือ/บทความที่ต้องการใน My List แล้วส่งอีเมลถึงตัวอาจารย์เอง เมื่อเปิดอีเมลแล้ว forward mail ถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Book Delivery หรือจะก๊อปปี้รายการที่สืบค้นใน My List แล้วนำไปวางในอีเมลที่จะส่งโดยตรงถึงเจ้าหน้าที่บริการที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมระบุ
  1. วันที่ต้องการให้จัดส่ง : อย่างน้อย 1 วันทำการหลังส่งคำขอ ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
  2. สถานที่จัดส่ง : อาคารใด ชั้นใด ห้องใด
  3. ชื่อผู้รับหนังสือหรือชื่อผู้รับแทน
  4. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (กรณีจำเป็นต้องมีการติดต่อแบบเร่งด่วน)
 2. เมื่อได้รับคำขอใช้บริการ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Book Delivery จะยืนยันการให้บริการไปยังอาจารย์ผ่านทางอีเมล ภายใน 1 วันทำการ
 3. เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือ/บทความให้อาจารย์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
 4. ผู้รับหนังสือลงชื่อรับหนังสือ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: บริการตอบคำถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า สำนักหอสมุดกลางชั้น 2 โทร.02-649-5443, 02-649-5000 ต่อ 15386