บริการคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต/ ไอแพด


 

ไอแพด ให้บริการที่ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง 

คอมพิวเตอร์สำหรับทำงาน ให้บริการที่ชั้น 5-6 สำนักหอสมุดกลาง 

เวลาให้บริการ

เปิดภาคเรียน: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.–19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา
10.00 น.-17.00 น.

ปิดภาคเรียน: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.–15.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ: นิสิต อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย