บริการคอมพิวเตอร์/ อินเทอร์เน็ต/ ไอแพด


เวลาให้บริการ

เปิดภาคเรียน: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.–19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา
10.00 น.-17.00 น.

ปิดภาคเรียน: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น.–15.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ: นิสิต อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ยืมใช้ได้เฉพาะภายในสำนักหอสมุดกลางเท่านั้น

ระเบียบการใช้บริการ

  1. ติดต่อขอใช้บริการที่โต๊ะบริการตอบคำถามชั้น 2
  2. แสดงบัตรประจำตัวนิสิต ลงบันทึกขอใช้บริการในสมุดบันทึก
  3. ตรวจสอบเครื่องพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ
  4. มอบบัตรประจำตัวให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้
  5. ยืมใช้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
  6. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งโปรแกรมอื่นใดเพิ่มนอกเหนือจากที่มีอยู่ในเครื่อง
  7. สามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายบัวศรีได้
  8. การขอใช้ต่อเนื่อง สามารถทำได้เมื่อไม่มีผู้อื่นแจ้งความจำนงขอใช้
  9. หากคืนเกินเวลา จะตัดสิทธิ์การยืมครั้งต่อไป
  10. ผู้ใช้บริการจะต้องส่งคืนเครื่องในสภาพที่พร้อมใช้การ หากเครื่องชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ผู้ใช้บริการจะต้องจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเองหรือชดใช้เป็นเครื่องประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพ เดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณ