การจองทรัพยากรสารสนเทศที่มีการยืมออก (Request)

หนังสือที่ต้องการใช้บริการมีผู้ยืมออก ???

จองทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้อื่นยืมใช่ (Request) บริการหนังสือจอง คือ หนังสือที่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้ ดังนั้นบริการหนังสือจอง จึงเป็นการให้บริการแก่สมาชิกที่ประสงค์จะยืมหนังสือเล่มที่มีผู้ใช้คนอื่นยืม

หนังสือออกไปเมื่อผู้ยืมนำหนังสือมาคืนผู้ที่จองไว้จะได้รับสิทธิในการยืมหนังสือเล่มที่ได้ทำการจองไว้