บริการช่วยการค้นคว้าสารสนเทศ


ให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของห้องสมุด วิธีการใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดด้วย SWUDiscovery การใช้หนังสืออ้างอิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนะนำการเขียนบรรณานุกรม และกำรใช้โปรแกรมกำรจัดกำรกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม เป็นต้น

บริการนำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด (Library Tour & Library Orientation)

บริการนำชมห้องสมุดให้แก่สมาชิกใหม่ทุกท่าน ใช้เวลาประมำณ 30 นาที ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อนัดหมำยล่วงหน้า

บริการแนะนำ / อบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Library Training Program)

บริการแนะนำ/อบรมโปรแกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้า จำนวน 3 โปรแกรม ได้แก่

โปรแกรมที่ 1 แนะนำห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น: ใช้เวลา 60-90 นาที

แนะนำห้องสมุด บริการและแหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ของห้องสมุด วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเบื้องต้นผ่าน SWUDiscovery และการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติต่ำงๆ

โปรแกรมที่ 2 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย: ใช้เวลา 60 นาที

แนะนำวิธีการสืบค้นปริญญำนิพนธ์ บทความวารสาร รวมถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการผ่าน SWUDiscovery

โปรแกรมที่ 3 การใช้โปรแกรม EndNote: ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิงสำหรับการทำรายงาน งานวิจัย/ปริญญานิพนธ์

**กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า**

บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้บริการยืมตัวเล่ม ทำสำเนำสิ่งพิมพ์ หรือจัดทำไฟล์เอกสาร ระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย หากสมาชิกต้องการใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามฯ ชั้น 2

บริการแนะนำการเขียนบรรณานุกรม (Writing Bibliography)

บริการแนะนำ/ตรวจสอบ การเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแนะนำการใช้โปรแกรมการจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม

บริการอื่นๆ (Other Services)

 • บริการยืมเอกสารพิเศษ
 • บริการยืม iPad
 • บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลภายนอก
 • บริการรับแจ้งของหาย
 • บริการจองใช้ห้องฝึกอบรม 102
 • อื่นๆ

ช่องทางการให้บริการตอบคำถาม (Ask Librarian)

 • ทางเฟซบุ๊ค : facebook.com/libswu หรือสืบค้นโดยใช้ชื่อ “สำนักหอสมุดกลำง มศว”
 • ทางอีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ทางโทรศัพท์ : 02-6495443 , 02-6495000 ต่อ 15386, 02-2584002-3 ต่อ 117
 • ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคาถามฯ ชั้น 2 สานักหอสมุดกลาง

สมาชิกที่สนใจขอรับบริการ

 • ติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า ชั้น 2
 • สมาชิกที่สนใจเข้ารับการอบรมเป็นกลุ่ม กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า