บุคลากร


วิศาล

รศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


วีรยุทธ์

ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ธนภร

นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


อัญชลี

นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง

หัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


มาลินี

นางมาลินี ภูหมั่นเพียร

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ทรงยศ

นายทรงยศ ขันบุตรศรี

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ธนภร

นางสาวธนภร พึ่งพาพงศ์

หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.