บุคลากร


มาลินี

นางมาลินี ภูหมั่นเพียร

หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานวิเคราะห์และสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ


มาลินี

นางมาลินี ภูหมั่นเพียร

บรรณารักษ์ชำนาญการ

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปภาดา

นางปภาดา น้อยคำยาง

บรรณารักษ์ชำนาญการ

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปัทมาพร

นางปัทมาพร ยุวพรพงศ์กุล

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จักรกริช

นายจักรกริช รอดพุฒ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประภัสสร

นางประภัสสร อ้วนวงษ์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน

ติดต่อ : 11982

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประจงจิตต์

นางประจงจิตต์ อุมะวิชนี

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วรุณพรรณ

นางสาววรุณพรรณ พองพรม

พนักงานเข้าเล่ม (บ2)

ติดต่อ : 15384

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ


กัญญดา

นางสาวกัญญดา งึมกระโทก

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มัทนา

นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 11982

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นันทนา

นางสาวนันทนา เศาจวุฒิพงศ์

บรรณารักษ์

ติดต่อ : 11982

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อรัญญา

นางสาวอรัญญา ฟักอ่อน

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปชำนาญงาน

ติดต่อ : 15384

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปริวัฎ

นายปริวัฏ ศิริรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 15381

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พงษศักดิ์

นายพงษ์ศักดิ์ เอกนาม

พนักงานพิมพ์ (ส2)

ติดต่อ : 11985

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.