บุคลากร


ทรงยศ

นายทรงยศ ขันบุตรศรี

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

ติดต่อ : 11983

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานพัฒนาแอปพลิเคชั่น


ทรงยศ

นายทรงยศ ขันบุตรศรี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ติดต่อ : 11983

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

-

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ : 11981

SWU-Email :