บุคลากรนางสาวมาลี สอนดา

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

ติดต่อ : 15375

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบริหารและธุรการ


จรัสโฉม

นางจรัสโฉม ศิริรัตน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ติดต่อ : 15341

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รุ่งรดา

นางสาวรุ่งรดา ภัทรมหาสมบัติ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ติดต่อ : 15382

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อุมาพร

นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ

พนักงานบริการชำนาญงาน

ติดต่อ : 11973

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานนโยบายและแผน


ชินกร

นายชินกร น้อยคำยาง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ติดต่อ : 15375

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานบุคคล


แสงจันทร์

นางสาวแสงจันทร์ หวานอารมย์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ติดต่อ : 11973

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานการเงินและบัญชี


พัชจรี

นางสาวพัชจรี รุ่งเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ติดต่อ : 15337

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อริสา

นางสาวอริสา วังสันต์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อ : 15339

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานพัสดุและอาคารสถานที่


สุรศักดิ์

นายสุรศักดิ์ ธรรมธร

นักวิชาการพัสดุ

ติดต่อ : 15338

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อนุรักษ์

นายอนุรักษ์ หงษ์ขาว

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ติดต่อ : 11984

SWU-Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.