พันธกิจ / ค่านิยม

ปรัชญา :

แหล่งสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ปณิธาน :

มุ่งมั่นให้บริการสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 

วิสัยทัศน์ :

สำนักหอสมุดกลางห้องสมุดดิจิทัล คลังปัญญาที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย
The digital library, wisdom and passion of SWU

 

พันธกิจ :

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพและพัฒนาการบริการด้วยธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

 

ค่านิยมองค์กร : LIB SWU

L : Leadership มีความเป็นผู้นำ

I : Integrity มีความซื่อสัตย์ มั่นคงในคุณธรรม

B : Believe ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ

S : Service mind การบริการด้วยหัวใจ

W : Work smart การทำงานด้วยเทคโนโลยี

U : Unity ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว