คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


บริการต่างๆ ของสำนักหอสมุดกลาง

 • หนังสือที่ต้องการ ให้บริการอยู่ที่มศว องครักษ์หรือห้องสมุดคณะแพทย์ ต้องทำอย่างไร

ตอบ : การยืมหนังสือจากห้องสมุด มศว องครักษ์ หรือคณะแพทยศาสตร์ สามารถทำผ่านระบบ ระบบยืมระหว่างหน่วยงาน Inter Campus Loan (ICL) https://lib.swu.ac.th/icl/  ใช้เวลาดำเนินการ 1 วันทำการ (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เช่น ยืมระหว่างหน่วยงานวันจันทร์ จะได้รับหนังสือวันอังคาร ยืมวันศุกร์ จะได้รับตัวเล่มวันจันทร์ (หลังเวลา 14.00 น.)

 • ต้องการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดต่างสถาบัน ต้องทำอย่างไร

ตอบ : กรณียืมหนังสือจากสถาบันอื่นๆ

 1. ในกรณีที่ต้องการไปยืมตัวเล่มเอง ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการศึกษาค้นคว้า ชั้น 2 เพื่อขอใบยืมระหว่างสถาบันอื่นๆ
 2. ในกรณีที่ต้องการให้ห้องสมุดยืมให้ ต้องกรอกแบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุดสถาบันอื่นๆ ได้ที่  https://forms.gle/41pcd9yCJRTyErzf6
 • หนังสืออ้างอิง พจนานุกรม หนังสือห้องกุหลาบฯ สามารถยืมได้หรือไม่

ตอบ :     หนังสืออ้างอิงทั่วไป สามารถยืมได้ 3 วัน

              หนังสือพจนานุกรม สามารถยืมได้ 1 วัน/1 เล่ม/คน (ยืมและคืนภายในวันที่ยืมออก)

              หนังสือห้องกุหลาบ สามารถยืมได้ 7 วัน

 • หากหาหนังสือที่ชั้นไม่พบต้องทำอย่างไร

ตอบ : ให้ตรวจสอบว่า มีตัวเล่มหนังสือที่ชั้นพักหนังสือหรือไม่ หากยังไม่พบให้ติดต่อที่บรรณารักษ์เคาน์เตอร์บริการตอบคำถาม ชั้น 2 เพื่อเขียนแบบฟอร์มช่วยค้นหาหนังสือ โดยเจ้าหน้าที่จะหาตัวเล่มให้ภายใน 1-3 วันหากพบจะโทรแจ้งให้มารับตัวเล่ม

 • หนังสือห้องอาจารย์ขจร/อาจารย์สาโรช สามารถยืมออกได้หรือไม่

ตอบ : ไม่สามารถยืมออกได้ สามารถยืมอ่านภายในห้องสมุดเท่านั้น หากต้องการใช้ติดต่อเคาน์เตอร์บริการชั้น 4

 • ห้องศึกษาค้นคว้าชั้น 4, 5, 6 หากต้องการใช้บริการต้องทำอย่างไร

ตอบ : ติดต่อขอใช้ห้องได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 4 โดยแลกบัตรนิสิตทุกครั้งที่ใช้บริการ

 • คืนหนังสือได้อย่างไรบ้าง

ตอบ : สามารถคืนหนังสือที่เคานเตอร์ยืม-คืนชั้น 2 หรือ ตู้คืนหนังสือหน้าสำนักหอสมุดกลางตลอด 24 ชั่วโมง 

 • สำนักหอสมุดกลางมีการอบรมให้ความรู้ให้นิสิตระดับปริญญาโทอะไรบ้าง

สำนักหอสมุดกลาง จัดโปรแกรมแนะนำเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 โปรแกรมดังนี้

 • โปรแกรมที่ 1: แนะนำห้องสมุดและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น (SWUDiscovery1)                 แนะนำห้องสมุด บริการและแหล่งสารสนเทศบนเว็บไซต์ของห้องสมุด วิธีการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเบื้องต้นผ่าน SWUDiscovery และการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและบริการอัตโนมัติต่างๆ :: ใช้เวลา 60-90 นาที
 •    โปรแกรมที่ 2 : การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย (SWUDiscovery2) แนะนำวิธีการสืบค้นปริญญานิพนธ์ บทความวารสาร รวมถึงทรัพยากรเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดจัดให้บริการผ่าน SWUDiscovery :: ใช้เวลา 60 นาที
 • โปรแกรมที่ 3: การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote แนะนำวิธีการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรมและการอ้างอิงสำหรับการทำรายงาน งานวิจัย/ปริญญานิพนธ์ (รับอบรมเป็นกลุ่ม) ผู้ที่จะเข้าอบรมโปรแกรม EndNote ควรผ่านการอบรมโปรแกรม 1 หรือ 2 มาก่อน :: ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

**จำนวนผู้เข้าอบรมขั้นต่ำในการเปิดอบรม คือ 5 คน (บัณฑิตศึกษา/อาจารย์/บุคลากร) และ 15 คน (ปริญญาตรีปี 1 ที่อบรมโปรแกรมที่ 1)

ผู้สนใจ ลงชื่อนัดหมายล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โต๊ะบริการตอบคำถาม ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง หรือ โทรศัพท์ : 0-2258-4002-3, 0-2260-4514 มือถือ 063-801-3030

 • นักศึกษาต่างสถาบันสามารถเข้าใช้บริการและเสียค่าเข้าบริการหรือไม่

ตอบ : สามารถเข้าใช้บริการได้ไม่เสียค่าเข้าบริการโดยแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าใช้ห้องสมุด แต่ไม่สามารถยืมหนังสือออกไปได้ 

 • ผู้ใช้บริการภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้หรือไม่ 

ตอบ : ผู้ใช้บริการภายนอกที่ไม่ใช่บุคลากรหรือนิสิต มศว เสียค่าเข้าใช้บริการ 20 บาท/วัน 300บาท/ปี 

ใช้พื้นที่ในห้องสมุดและอ่านหนังสือได้เท่านั้น ไม่สามารถยืมหนังสือออกไปได้