คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


 

  • ทำไมเปิดดู Fulltext บทความของฐานข้อมูล ScienceDirect ไม่ได้

ตอบ : สาเหตุที่เปิดดู Fulltext บทความของฐานข้อมูล ScienceDirect ไม่ได้ เป็นเพราะ บทความนั้นอยู่ในวารสารที่ทางห้องสมุดไม่ได้บอกรับเป็นสมาชิก หรือไม่ได้เป็นบทความที่ ScienceDirect อนุญาตให้เปิดดูได้ฟรี

  • เครื่องสืบค้นที่ห้องสมุดทำไมจึงเปิดดูเอกสารฉบับเต็ม เช่น eBook หรือ eJournal หรือ Full text ไม่ได้

ตอบ : 1. การคลิกเชื่อมโยงเพื่ออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะต้องเปิดอ่านภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือ การเชื่อมต่อนอกเครือข่ายผ่าน
CL OpenAthens  หรือ SWU VPN ก่อน

2. หากเปิดดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น ภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง เครื่องดังกล่าว ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลตัวเล่มเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงสู่อินเทอร์เน็ตหรือไฟล์ต่างๆ ได้ 

 

  • สืบค้นฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC จากที่บ้านหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

ตอบ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC ได้ทั้งภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือนภายใน SWU VPN (https://cc.swu.ac.th/services/vpn)

 

  • สำนักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลที่บอกรับอะไรบ้าง?

ตอบ ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มสหสาขาวิชา

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และฐานข้อมูลทดลองใช้อื่นๆ

สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ : https://lib.swu.ac.th/index.php/databases/database-list