คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


 

 • ทำไมเปิดดู Fulltext บทความของฐานข้อมูล ScienceDirect ไม่ได้

ตอบ : สาเหตุที่เปิดดู Fulltext บทความของฐานข้อมูล ScienceDirect ไม่ได้ เป็นเพราะ บทความนั้นอยู่ในวารสารที่ทางห้องสมุดไม่ได้บอกรับเป็นสมาชิก หรือไม่ได้เป็นบทความที่ ScienceDirect อนุญาตให้เปิดดูได้ฟรี

 • เครื่องสืบค้นที่ห้องสมุดทำไมจึงเปิดดูเอกสารฉบับเต็ม เช่น eBook หรือ eJournal หรือ Full text ไม่ได้

ตอบ :

1. การคลิกเชื่อมโยงเพื่ออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะต้องเปิดอ่านภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย หรือ การเชื่อมต่อนอกเครือข่ายผ่านCL OpenAthens  หรือ SWU VPN (ฐานนี้ต้องเชื่อมต่อ SWU VPN  คือ ฐาน UpToDate )

2. หากเปิดดูจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น ภายในอาคารสำนักหอสมุดกลาง เครื่องดังกล่าว ใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลตัวเล่มเท่านั้น ไม่สามารถเชื่อมโยงสู่อินเทอร์เน็ตหรือไฟล์ต่างๆ ได้ 

 • สืบค้นฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC จากที่บ้านหรือนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

ตอบ : ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์ TDC ได้ทั้งภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือนภายใน SWU VPN (https://cc.swu.ac.th/services/vpn)

 • สำนักหอสมุดกลางมีฐานข้อมูลที่บอกรับอะไรบ้าง?

ตอบ 

  • ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มสหสาขาวิชา
  • ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • และฐานข้อมูลทดลองใช้อื่นๆ

สามารถดูรายละเอียดการใช้งานได้ที่ : https://lib.swu.ac.th/index.php/databases/database-list

 •  หากพบบทความที่ต้องการแต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ (แม้เชื่อมต่อ CL OpenAthens แล้ว) จะต้องทำอย่างไร 

ตอบ : สามารถส่งรายละเอียดของบทความที่ต้องการมาให้บรรณารักษ์ช่วยหาบทความให้และหากมีค่าใช้จ่ายในการยืมระหว่างห้องสมุดจะแจ้งผู้ใช้บริการอีกครั้งก่อนดำเนินการยืมระหว่างห้องสมุด กรอกแบบฟอร์มได้ที่ 

แบบฟอร์มใช้บริการขอเอกสารฉบับเต็ม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ