แนะนำการใช้ (User Guides)


 

เรื่อง youtube pdf html
การใช้โปรแกรม EndnoteX9   pdf  
**สำนักหอสมุดกลางอยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกบอกรับโปรแกรม Endnote ในปี 2567 ** 
   หากมีโปรแกรมอื่นที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายที่สามารถนำมาใช้ทดแทนได้ เพื่อนำงบประมาณไปบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์อื่นเพิ่มเติม  
   หากพิจารณายกเลิก จะเปิดให้ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566
ทั้งนี้ทางสำนักหอสมุดกลางจะแจ้งผลพิจารณาให้ทราบต่อไป
      โปรแกรมเอ็นด์โน้ตคืออะไร youtube pdf  
      การติดตั้งโปรแกรม EndnoteX9 youtube pdf  
      การตั้งค่าเริ่มต้นก่อนใช้งานโปรแกรม Endnote youtube pdf  
       การนำ Style ของมหาวิทยาลัยเข้าโปรแกรม Endnote youtube pdf  
       การดึงข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลห้องสมุดเข้าโปรแกรม Endnote youtube pdf  
       การดาวน์โหลดข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์เข้าโปรแกรม Endnote youtube pdf  
       การสร้างข้อมูลบรรณานุกรมเข้าโปรแกรม Endnote ด้วยการพิมพ์   pdf  
       การดึงข้อมูลจากโปรแกรม EndNote มายังโปรแกรม Word youtube pdf  
       อบรมแนะนำการใช้โปรแกรม EndNote      
             อบรมหัวข้อ " การใช้โปรแกรม EndNote20" โดยสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  [NEW] youtube    
            อบรมหัวข้อ " การใช้โปรแกรม EndNoteX9: APA" โดยสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 24 สิงหาคม 2564 youtube pdf  
             อบรมหัวข้อ " การใช้โปรแกรม EndNoteX9: Vancouver" โดยสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 23 กันยายน 2564 youtube pdf  
การใช้โปรแกรม Zotero      
           การอบรมหัวข้อ "การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม Zotero" โดยสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  [NEW] youtube    
การใช้โปรแกรม Mendeley      
           อบรมหัวข้อ "แนะนำการใช้โปรแกรม Mendeley" โดยสำนักหอสมุดกลาง วันที่ 5 เมษายน 2566 [NEW] youtube    
           อบรมหัวข้อ "การใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง Mendeley" วิทยากรโดย ดร.ยุทธพงศ์ กลิ่นธงชัย (Customer Consultant) จากสำนักพิมพ์ Elsevier จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 [NEW] youtube pdf   
           อบรมหัวข้อ "Reference Data Management for Research" โดยสำนักพิมพ์ Elsevier จัดโดย สำนักหอสมุดกลาง วันที่ 17 มิถุนายน 2564 youtube    
                 
       

ดูคลิปทั้งหมดได้ที่ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง