แผนการจัดการความรู้

คณะกรรมการการจัดการความรู้ได้มีหนังสือถึงหัวหน้างานให้ระบุความรู้ที่ ต้องการบริหารจัดการ โดยให้ประชุมบุคลากรในงานเพื่อระดมความคิดเห็นว่ามีความรู้/ปัญหาการปฏิบัติ งานใดที่ต้องดำเนินงานจัดการ งานที่เสนอแผนการดำเนินงานมีดังนี้

1. งานบริการ ได้เสนอแผนการจัดการความรู้เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานจัดชั้น
2. งานวิเคราะและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศได้เสนอแผนการจัดการความรู้ เรื่อง เทคนิคการปฏิบัติงานวิเคราะห์ฯ ให้ถูกต้องและรวดเร็ว
3. หอสมุด มศว องครักษ์ก็ได้เสนอเรื่องการรับ-ส่งเอกสารระหว่างสำนักหอสมุดกลางกับหอสมุด มศว องครักษ์
ซึ่งในการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ที่แต่ละงานส่งมาจะมีการระบุ กิจกรรมและตัวชี้วัด เมื่อดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จะมีการสรุปเป็นผลที่ได้เสนอคณะกรรมการการ จัดการความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>