กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ” เรื่อง การพิจารณาหนังสือเพื่อจำหน่ายออก

กิจกรรมการจัดการความรู้ 
เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ”
เรื่อง การพิจารณาหนังสือเพื่อจำหน่ายออก
ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 702
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 702

สรุปกิจกรรม เรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ”
เรื่อง การพิจารณาหนังสือเพื่อจำหน่ายออก

กิจกรรม “เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ค่านิยมองค์กร: WE CARE”

กิจกรรม “เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ค่านิยมองค์กร: WE CARE” ดังนี้
๑. วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องฝึกอบรม ๑๐๒ ชั้น ๑ สำนักหอสมุดกลาง
กลุ่มที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
กลุ่มที่ ๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
กลุ่มที่ ๓ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
กลุ่มที่ ๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๒. วันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอสมุด มศว องครักษ์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

กิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง “การแต่งกาย/บุคลิกภาพและการพูดในการให้บริการ”

กิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การแต่งกาย/บุคลิกภาพ และการพูดในการให้บริการ” มีการดำเนินการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์พ.ศ.2558 ผู้เข้าร่วมคือบุคลากรสำนักหอสมุดกลางเฉพาะที่ปฏิบัติงานบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ จำนวน 4 กลุ่มๆ ละ 9-10 คน และหอสมุด มศว องครักษ์ จำนวน 1 กลุ่ม รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 62 คน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม พ.ศ.2558 ผู้เข้าร่วมคือบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง จำนวน 3 กลุ่มๆ ละ 19-20 คน และหอสมุด มศว องครักษ์ จำนวน 1 กลุ่ม รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 78 คน

สรุปแนวปฏิบัติที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การแต่งกาย/บุคลิกภาพ และการพูดในการให้บริการ” 

 

สำนักหอสมุดกลาง
เมษายน 2558

กิจกรรม “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ” งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

กิจกรรมการจัดการความรู้
การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ
เรื่อง การดำเนินงานหนังสือบริจาค
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้อง 702 สำนักหอสมุดกลาง
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 102 สำนักหอสมุดกลาง

 

กิจกรรม “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ”เรื่อง “การดำเนินงานหนังสือบริจาค” ของงานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ คือ นางนภพรรษ  สุดปาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ บุคลากรบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 17 คน การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้อง 702 ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง ผู้เข้าร่วมคือบุคลากรกลุ่มงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและกลุ่มงานสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ และรอบที่ 2 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม 102 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง ผู้เข้าร่วมคือบุคลากรงานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

 
สรุปกิจกรรม “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ”เรื่อง “การดำเนินงานหนังสือบริจาค”

กิจกรรม “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ” งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

กิจกรรมการจัดการความรู้
การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ
เรื่อง “การบริการยืม-คืนและค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ”
รอบที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 13.00 -16.00 น. และรอบที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 710 สานักหอสมุดกลาง

กิจกรรม “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ”เรื่อง “การบริการยืม-คืนและค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ” ของงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ คือ นางสวลักษณ์ ทองคำ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ บุคลากรกลุ่มงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 15 คน และบุคลากรงานอื่นที่ทำปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ณ เคาน์เตอร์บริการยืมคืน จำนวน 1 คน การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00 -16.00 น. และรอบที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้อง 710 ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง

สรุปกิจกรรม “การถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ” เรื่อง “การบริการยืม-คืนและค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ”