แนวปฏิบัติการเขียนโครงการ สำนักหอสมุดกลาง

จากการจัดกิจกรรม “แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการเขียนโครงการ”
สามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติการเขียนโครงการ สำนักหอสมุดกลาง ดังนี้

แนวปฏิบัติการเขียนโครงการ สำนักหอสมุดกลาง

ภาพกิจกรรม “แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการเขียนโครงการ”

ภาพกิจกรรม “แนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการเขียนโครงการ
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 702 สำนักหอสมุดกลาง

1 4 5 6 7 8 9 10

ภาพกิจกรรม “เทคนิคการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel”

กิจกรรม “เทคนิคการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel”
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม 102 สำนักหอสมุดกลาง
ครั้งที่ 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม 102 สำนักหอสมุดกลาง
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม 102 สำนักหอสมุดกลาง
ครั้งที่ 4 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1004 10061007 10031005 10011102 11041101 11031105 12011204 12031209 12061211 13051304 13071306 13011309 13121314 1310

แนวปฏิบัติการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

จากการจัดกิจกรรม “แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานตามพ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในกลุ่มงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”
สามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ดังนี้

ภาพกิจกรรม “แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานตามพ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในกลุ่มงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”

กิจกรรม “แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานตามพ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในกลุ่มงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ”
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 702 สำนักหอสมุดกลาง

IMG_1996 IMG_1992 IMG_1994 IMG_1993