ปีงบประมาณ 2560

+ แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปีงบประมาณ 2560

+ แนวปฏิบัติในการแจ้งซ่อม/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า/ประปา สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

+ แนวปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมทางเข้า-ออกด้วยระบบประตูอัตโนมัติ สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

+ แนวปฏิบัติกรณีที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาทำงานหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ในห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

+ แนวปฏิบัติอื่นๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า โครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)

+ แนวปฏิบัติในการทิ้งขยะเปียก/เศษอาหารเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องหนู สำนักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร)