102923085 716685475773386 4066921310999886576 n

Big data analytics

โลกทุกวันนี้จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการองค์กร เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้คุณเข้าใจความสำคัญของการใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อเพิ่มมูลค่าของการผลิต การขาย บริการ และอื่น ๆ

หนังสือ : Big data analytics : เส้นทางสู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร
เขียนโดย : วราภรณ์ พรหมวิอินทร์
เลขเรียกหนังสือ : 005.75 ว321บ 2562