human

ฐานข้อมูลทดลองใช้ Human kinetics Library

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล  Human kinetics Library
รายละเอียด:
    ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการออกกำลังกายและการกีฬา ครอบคลุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 150 ชื่อ และวีดิทัศน์มากกว่า 200 รายการ ผ่านระบบการสืบค้น Platform  ชื่อว่า Human kinetics Library  


ระยะเวลาทดลองใช้: 14 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564
แนะนำการใช้ << (คลิก)