reaxys

ฐานข้อมูลทดลองใช้ Reaxys

 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล  Reaxys
รายละเอียด:
    ฐานข้อมูลออนไลน์ทางด้านเคมีที่ครอบคลุมข้อมูลด้านสสาร (Substances) มากกว่า 148 ล้านรายการ ปฏิกิริยาเคมี (Reactions) มากกว่า 54 ล้านรายการ เอกสารฉบับเต็มมากกว่า 61 ล้านรายการ (รวมถึงลิงก์การอ้างถึงไปยังฐานข้อมูล SCOPUS) และข้อมูลด้านปฏิกิริยาทางชีวภาพ (Bioactivity data) มากกว่า 40 ล้านรายการ รวมถึงข้อมูลสิทธิบัตร นอกจากนี้ยังรองรับการค้นหาจากการวาด Chemical Structure อีกด้วย


ระยะเวลาทดลองใช้: 14 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2564