วารสารกฎหมาย1วารสารทางด้านกฎหมาย ให้บริการทั้งฉบับพิมพ์และ e-journals

สำนักหอสมุดกลางรวบรวมวารสารทางด้านกฎหมาย ให้บริการทั้งฉบับพิมพ์และ e-journals สามารถค้นหารายชื่อวารสารได้จาก SWU Discovery

✅ วารสารกฏหมาย >> https://bit.ly/3IdVmcV
✅ e-Journals (Law) >> https://bit.ly/3KohFzb
 
วารสารแนะนำ มีดังนี้
▪ วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://bit.ly/3k2jlDH
▪ นิตยสารบทบัณฑิตย์ https://bit.ly/3RYc6JE
▪ วารสารศาลรัฐธรรมนูญ https://bit.ly/3E18LDF
▪ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร https://bit.ly/3InPnUi
▪ วารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์ https://bit.ly/3K5pVE9
▪ CMU Journal of Law and Social Sciences https://bit.ly/3Ion1Jz
▪ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ https://bit.ly/3Eo0avg
▪ วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี https://bit.ly/3XnqA6Y
 
วารสารกฎหมาย2
 
วารสารกฎหมาย3
 
วารสารกฎหมาย4