ประวัติห้องสมุด


  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนียโยธิน
   หัวหน้าห้องสมุด
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรีย เหล่าสุนทร
   หัวหน้าห้องสมุด
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชญ์ ทับเที่ยง
   ผู้อำนวยการ : 15 มกราคม 2519 – 14 มกราคม 2523
   รักษาราชการแทน : 15 มกราคม 2523 – 6 กุมภาพันธ์ 2523
  • อาจารย์ ดร. สุนทร แก้วลาย
   ผู้อำนวยการ : 7 กุมภาพันธ์ 2523 – 6 กุมภาพันธ์ 2527
  • รองศาสตราจารย์สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
   ผู้อำนวยการ : 7 กุมภาพันธ์ 2527 – 31 กรกฎาคม 2533
  • อาจารย์นงนวล พงษ์ไพบูลย์
   ผู้อำนวยการ : 1 สิงหาคม 2533 – 31 กรกฎาคม 2537
  • รองศาสตราจารย์เฉลียว พันธุ์สีดา
   ผู้อำนวยการ : 1 สิงหาคม 2537 – 31 กรกฎาคม 2541
   รักษาราชการแทน : 1 สิงหาคม 2541 – 31 พฤษภาคม 2542
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ สุภากิจ
   ผู้อำนวยการ : 1 มิถุนายน 2542 – 22 ธันวาคม 2545
   รักษาราชการแทน : 23 ธันวาคม 2545 – 9 กุมภาพันธ์ 2546
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนารถ ชัยรัตน์
   ผู้อำนวยการ : 10 กุมภาพันธ์ 2546 – 9 กุมภาพันธ์ 2554
   รักษาราชการแทน : 10 กุมภาพันธ์ 2554
  • อาจารย์สาโรช เมาลานนท์
   ผู้อำนวยการ : 11 กุมภาพันธ์ 2554 – 22 เมษายน 2562
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
   ผู้อำนวยการ : 15 พฤษภาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2566
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล
   ผู้อำนวยการ : 16 สิงหาคม 2566 – 15 สิงหาคม 2570